Egzaminy państwowe

Komunikat z 24 maja 2018 r.

Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego planuje przeprowadzenie, w dniu 6 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 15.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi przy ul. Smutnej 28, egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

Komunikat z 3 kwietnia 2018 roku.

Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego planuje w dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) od godz. 15.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi przy ul. Smutnej 28, przeprowadzenie egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców  prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

KOMUNIKAT
z dnia 13 lutego 2018 r. 

Uprzejmie informuję, że egzamin zaplanowany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07 października 2016 r.  w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016 r., poz.1791 ze zm.) na dzień 23 lutego 2018 r. nie odbędzie się z uwagi na zbyt małe zainteresowanie tym terminem.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Wojewody Łódzkiego wyznaczył nowy termin przeprowadzenia egzaminu państwowego na dzień 16 marca 2018 r. na godz. 15.30.

Egzamin odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi przy ul. Smutnej 28.

*****

Komunikat z 18 stycznia 2018 r.

Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego planuje w dniu 23 lutego 2018 r. (piątek) od godz. 15.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi przy ul. Smutnej 28, przeprowadzenie egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

 

*****

Komunikat z 29 czerwca 2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. 2017 poz. 1105), które wejdzie w życie 08.07.2017 r. uprzejmie informuję, że począwszy od kolejnego egzaminu państwowego, który odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r.

 • kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kat. B+E, C+E i D+E – egzamin składa wyłącznie z części pierwszej i trzeciej;
 • kandydat na wykładowcę lub wykładowca w zakresie prawa jazdy kat. B+E, C+E i D+E - egzamin składa wyłącznie z części pierwszej.

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. B+E, C+E. D+E wynosi odpowiednio 310 zł w tym I część – 50 zł i III część 260.

W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

 •  rozpoczęły szkolenie,
 •  ukończyły szkolenie, ale nie przystąpiły do egzaminu,
 •  są w trakcie egzaminu

stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

*****

Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

  Podstawa prawna:

Opłaty za egzamin

Kandydaci na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, mogą przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Wojewody Łódzkiego w poniższym zakresie:

 • tylko w części teoretycznej (I i II część)
 • w części teoretycznej i praktycznej (I, II i III część)
 • tylko w części praktycznej (III część)

Warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu jest złożenie przez kandydata w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, deklaracji o przystąpieniu do egzaminu odpowiednio:

 • do części teoretycznej
 • do części teoretycznej i praktycznej
 • do części praktycznej

oraz uiszczenie opłaty wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzeń członków komisji (Dz. U. z 2013 r., poz. 93).

Wniesiona opłata w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez Komisję Egzaminacyjną Wojewody Łódzkiego, zadeklarowanej części egzaminu i nie podlega zwrotowi.*

Wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców (zgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzeń członków komisji (Dz. U. poz. 93).
 

L.p. Zakres egzaminu Opłata (w zł.)  
Część pierwsza Część druga Część trzecia Łącznie części
I, II i III
1 Prawo jazdy kat. B, T 50 50 240 340
2 Prawo jazdy kat. A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 50 50 260 360
3 Pozwolenie 50 50 160 260

* UWAGA: W sytuacji nieprzystąpienia do egzaminu, spowodowanego nieprzewidzianymi okolicznościami (np. chorobą stwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wezwaniem policji, wezwaniem prokuratury, wezwaniem sądu oraz przypadkami losowymi), zwrot dokonanej wpłaty za egzamin możliwy jest, po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu uzasadniającego nieobecność na egzaminie.

Opłaty można wnosić:

 • bezpośrednio w kasie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkigo w Łodzi, III piętro, budynek E, we wtorki w godz. 9.00-10.30 i 13.00 – 15.00, w pozostałe dni robocze 8.30 – 10.00 i 13.00-15.00.
 • poprzez wpłatę/przelew na konto ŁUW w Łodzi:
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  88 1010 1371 0097 0022 3100 0000
  tytułem: opłata za egzamin na instruktora nauki jazdy kat....

Przydatne informacje

 • Dokumenty na egzamin wraz z dowodem opłaty za egzamin należy składać w siedzibie starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej.
 • Egzaminy odbywają się w Łodzi (mogą również w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach).
 • Dodatkowe informacje odnośnie terminów egzaminów można uzyskać:
  tel.: (+48) 42 664-13-11, 42 664-12-40, 42 664-10-44 lub  42 664 13-59)
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane