Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
25 sierpnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność części § 1 uchwały Nr XL/335/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica stanowiącej mienie komunalne w zakresie zapisu „w drodze przetargu nieograniczonego”.
16 sierpnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze, znak: PNIK-I.4131.610.2017 z 3 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność części par. 1 uchwały Nr XXXIV/321/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żłobnica w zakresie zapisu “w drodze ustnego przetargu nieograniczonego”.
16 sierpnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze, znak: PNIK-I.4131.614.2017 z 3 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność par. 2 uchwały XXXVII/305/2017 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obr. 16 miasta Sieradz przy ul. POW 19 oraz prawa własności budynków na nim usytuowanych w zakresie zapisu ”Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego”.
10 sierpnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 10 sierpnia 2017 r. do Zarządu Województwa Łódzkiego znak PNIK-I.4131.583.2017 stwierdzające nieważnośćuchwały Nr 811/2017 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi.
8 sierpnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność części § 1 w zakresie zapisu „w formie przetargu ustnego nieograniczonego” oraz § 2 uchwały Nr XXVI/155/17 Rady Gminy Konopnica z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
4 sierpnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 232/XXIII/17 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.
2 sierpnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/174/17 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, fragmenty wsi: Cielądz, Ossowice i Komorów, w części dotyczącej terenów o symbolach; 3.45.MNu, 8.07.MNu, 8.08.MNu i 8.01.KD-G.
2 sierpnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 3, § 3 ust. 2 pkt 2, § 4 ust. 1 i 2, § 13, § 14 pkt 1 lit. b, § 14 pkt 2 lit. b, § 16 pkt 1, § 16 pkt 2, § 19 załącznika do uchwały Nr XXXIII/191/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kutno
2 sierpnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność § 3 pkt 10 w części dotyczącej wyrazów „palenia tytoniu” i wyrazu „alkoholu”, § 5 pkt 3 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/296 /2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z altan rekreacyjnych w Rzgowie będących własnością Gminy Rzgów
1 sierpnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/372/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu oraz karnetów wstępu dla osób korzystających z kompleksu basenowego przy ul. Kobusiewicza 2-36 w Zduńskiej Woli,w części, tj. w zakresie wyrazów: „z mocą obowiązywania od dnia 24 czerwca 2017 r.” w § 3 ust. 1 ww. uchwały.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane