Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
18 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 18 kwietnia2018 r. do Rady Powiatu w Wieluniu znak PNIK-I.4131.217.2018 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/247/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wieluńskiego, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 23 marca 2018 r.
6 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 17/2018 Wójta Gminy Oporów z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Szczycie z odziałem przedszkolnym w Szczycie.
6 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/225/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 9 marca 2018 r.
6 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 279/XXIX/18 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obszaru miasta Pajęczno oraz gminy Pajęczno, obręb Dylów Rządowy, w całości.
6 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność części § 1 uchwały Nr LI/481/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości prawem służebności gruntowej w zakresie zapisu „odpłatnej” oraz § 2, który stanowi, że „za ustanowienie służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w kwocie netto 24 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100), podatek VAT w wysokości 23 % stanowi kwotę 5 520,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia 00/100), brutto w wysokości 29 520,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysiący pięćset dwadzieścia 00/100).
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane