Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
14 lipca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 14 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/145/2017 Rady Gminy Konopnica z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica w części obejmującej grunty wsi Strobin i Kolonia Strobin, w części dotyczącej § 54 ust. 1 pkt 6 przedmiotowej uchwały.
13 lipca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 13 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/90/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borowo I w gminie Koluszki, w części dotyczącej terenów ujętych na załączniku nr 1 rysunku planu wydzielonych liniami rozgraniczającymi o symbolach 13ZLR i 24RZL.
12 lipca 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego 12 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność § 7 pkt 1 w części dotyczącej wyrazu „alkoholu”, § 7 pkt 2 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią w Starowej Górze, będącego własnością Gminy Rzgów.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane