Aktualności

Komunikat w sprawie zasad udzielania pomocy z rezerwy celowej budżetu państwa rodzinom i osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
9 października 2017
W związku w wystąpieniem na terenie województwa łódzkiego gwałtownych burz, silnego wiatru oraz intensywnych opadów deszczu i gradu, informujemy, że szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w postaci zasiłków celowych zawierają dołączone do komunikatu wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie negatywnych skutków tych zjawisk mogą zostać uruchomione jedynie w przypadku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 333 z późn. zm.), tj. w przypadku zdarzeń, które dotknęły dużą liczbę osób, a straty wyrządzone w mieniu (gospodarstwach domowych) są znaczne.
 
W celu uruchomienia środków na zasiłki celowe z budżetu państwa, wójt/burmistrz/prezydent miasta może wystąpić do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej. Do wniosku, który musi zawierać uzasadnienie pomocy, należy dołączyć listę uszkodzonych lub zniszczonych budynków/lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach z adresem, opisem szkody, informację o pomocy udzielonej ze środków własnych gminy/miasta oraz szacowaną kwotą każdego zasiłku (zał. w postaci tabelarycznej).
 
Do wniosku gminy/miasta dodatkowo należy załączyć:
 • kopie protokołów szacowania strat w uszkodzonych budynkach mieszkalnych sporządzonych przez komisje gminne,
 • kopie wywiadów środowiskowych.
Ważne! Jak należy rozumieć pojęcie "budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych" lub jakimi kryteriami należy kierować się przy ocenie, że dany budynek gospodarczy służy zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych poszkodowanego?
 
Przypominamy również Państwu o konferencji, organizowanej przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW na temat m. in. wystąpień klęsk żywiołowych, o której mogą Państwo czytać TUTAJ
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane