Aktualności

Stały Sąd Polubowny na nowych arbitrów
11 października 2017

Stały Sąd Polubowny to podmiot oferujący konsumentom niezależne, bezstronne, skuteczne i szybkie metody pozasądowego rozwiązania sporów z przedsiębiorcami. W SSP przy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi odchodzący arbitrzy usłyszeli podziękowania, a sędziowie nowej kadencji złożyli ślubowanie.

Konflikty, które rozstrzyga SSP mogą się toczyć o: niedostarczenie produktu, brak świadczenia usługi, zwłokę w dostarczeniu produktu lub świadczeniu usługi, wadliwości produktu oraz nienależytą jakość usługi. SSP zajmie się również wnioskiem konsumenta, jeżeli dostał on produkt niezgodny z zamówieniem, cena usługi wzrosła z nieuzasadnionej przyczyny, przedsiębiorca naliczy dodatkowe opłaty nieznane przy zawarciu umowy lub odstąpi od umowy.

- Próbują państwo w wyniku negocjacji, na które muszą się zgodzić dwie strony konfliktu, prowadzić inną formułę rozstrzygania sporów – mówił wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Podkreślił: -Wysiłki państwa zmierzają do tego, żebyśmy sobie bardziej ufali. Abyśmy tworzyli społeczno-psychologiczną infrastrukturę zaufania i bezpieczeństwa wtedy, kiedy jesteśmy swoimi kontrahentami – konsumentami lub producentami – zaznaczył wojewoda. Zbigniew Raupowiedział: - To świadczy o tym, że nasze standardy cywilizacyjne zmieniają się na lepsze. To jest nasze własne, polskie doświadczenie.

Podczas uroczystości podziękowano odchodzącym Arbitrom Stałego Polubownego Sądu. Arbitrzy SSP nowej kadencji złożyli ślubowanie. Powołano również przewodniczącego SSP.

W uroczystości wzięli udział: Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi Krzysztof Stasiak, dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski, dyrektor Biura Wojewody Tobiasz Bocheński oraz dyrektor Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Marek Jacek Michalak.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane