Aktualności

Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
9 marca 2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się konferencja dotycząca roli profilaktyki w kreowaniu właściwych zachowań wśród dzieci i młodzieży. W wydarzeniu wziął udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Kulminacyjnym punktem spotkania było podpisanie porozumienia w sprawie współpracy i zasad współdziałania Łódzkiego Kuratorium Oświaty i Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży województwa łódzkiego. Porozumienie podpisali komendant wojewódzki Policji w Łodzi Andrzej Łapiński i łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Strony zadeklarowały współpracę na różnych płaszczyznach, wśród których znaleźć możemy: dokonywanie analiz zagrożeń w środowisku szkolnym na potrzeby przygotowania wspólnych działań wychowawczo-profilaktycznych, podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie obszarów realizowanych w ramach profilaktyki społecznej, jak również promowanie wśród dzieci i młodzieży zawodu policjanta oraz szerzenie edukacji historycznej, w tym postaw patriotycznych.

- Dzisiejsze porozumienie cieszy z wielu powodów, ale też skłania do refleksji. Kiedy myślimy o dobrze funkcjonującej demokracji, to inicjatywy obywatelskie kojarzą nam się z oddolnymi inicjatywami, właściwymi dla społeczeństwa obywatelskiego. Władza publiczna natomiast - szczególnie ta która należy do administracji rządowej - jest przez wielu kojarzona z biurokracją, która reaguje głównie na impulsy z centrali, a rzadziej z własnej inicjatywy – zauważył wojewoda łódzki Zbigniew Rau, po czym dodał – To czego byliśmy dzisiaj świadkami jest zwieńczeniem szerszego procesu. To dowód na to, że władza publiczna sama podejmuje obywatelskie inicjatywy i co bardzo ważne dla każdego przedstawiciela tej władzy - a tu szczególnie myślę o sobie, jako reprezentanta rządu - jest dowodem na przełamanie w naszym województwie tego, co wielu z nas bez aprobaty postrzega, jako resortowość. Tu nie ma resortowości, tu jest wspólne myślenie różnych organów władzy publicznej o tym, co stanowi dobro wspólne. A tym dobrem wspólnym najwyższego rzędu, jest pomyślność młodego pokolenia. Ten sojusz dla pomyślnej przeszłości młodych ludzi, sojusz zrodzony z doświadczenia zawodowego, ale także z obywatelskiej potrzeby serca jest czymś niezwykle cennym – podsumował wojewoda.

Podczas panelu tematycznego konferencji poruszono takie tematy, jak poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rola placówki oświatowej w kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży. Rozmawiano również o współczesnym obrazie zagrożeń „w sieci”, substancjach psychoaktywnych a także omawiano funkcjonowanie klas mundurowych, jako element wychowawczy przygotowujący do pracy w służbach.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: wicemarszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi Jarosław Rybka, wicekurator oświaty Elżbieta Ratyńska, komendant wojewódzki PSP w Łodzi Jarosław Wlazłowski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Łodzi Piotr Czyżewski, komendant chorągwi łódzkiego Związku Harcerstwa Polskiego Natalia Patorska-Grzelewska, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi Krzysztof Janecki oraz dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tadeusz Zagajewski.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane