Aktualności

Zapraszamy na seminarium szkoleniowe o planowaniu przestrzennym
4 lipca 2018

Wojewoda Łódzki serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe z cyklu: „Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy prawo budowlane”, które odbędzie się w dniach 3-4 września 2018 roku w Ośrodku Konferencyjnym „Molo” w Smardzewicach, gmina Tomaszów Mazowiecki.

Uczestnicy: Pracownicy i przedstawiciele gmin oraz starostw województwa łódzkiego, zajmujący się:

 • prowadzeniem postępowań z zakresu planowania przestrzennego, w tym ustalający warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzący procedurę sporządzania planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

 • prowadzeniem postępowań z zakresu prawa budowlanego, w tym wydający pozwolenia na budowę.

Tematy:

 • stosowanie przepisów ustawy Prawo Wodne w procedurze sporządzania gminnych dokumentów planistycznych oraz postępowaniach administracyjnych;

 • orzecznictwo z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego;

 • terminowość wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 • wykorzystanie materiałów kartograficznych w postępowaniach administracyjnych i przy sporządzaniu dokumentów planistycznych;

 • prawne aspekty realizacji inwestycji na podstawie planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wpływ ustaleń ww. dokumentów na treść rozstrzygnięć decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Prowadzący i prelegenci:

Przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, radca prawny z Krakowa oraz specjalista z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://centrummolo.pl/images/Formularz-zgloszeniowy-2018.pdf

Uwaga: Ze względów organizacyjnych prosimy, aby zgłoszenie obejmowało maksymalnie dwóch pracowników Urzędu. Planowany pierwszy dzień częściowo w formie paneli dyskusyjnych w dwóch grupach: planowanie przestrzenne i administracja arch.-bud. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tematów szkolenia i prelegentów.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane