Wytyczne do sporządzania sprawozdania Rb-ZN

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów jednostki samorządu terytorialnego wykazują w sprawozdaniu Rb-ZN wartość środków zgromadzonych z tytułu dochodów budżetu państwa pobranych, ale nieprzekazanych na rachunek budżetu państwa oraz stan należności przypisany dla budżetu państwa w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

Sprawozdanie Rb-ZN posiada identyczny ze sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N układ grup wierzycieli i dłużników, jak również nazwy kategorii dłużnych aktywów finansowych, dlatego zgodnie z § 10 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) przy wypełnianiu sprawozdania Rb-ZN należy stosować zawarte w instrukcji wyjaśnienia dotyczące sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

Stosując dotychczasowe interpretacje Ministra Finansów w zakresie wykazywania dotacji udzielonych innym jednostkom, w sprawozdaniu Rb-N nie należy ujmować nierozliczonych dotacji. W związku z powyższym udzielona, ale nierozliczona dotacja, niezależnie od stopnia wykorzystania środków nie powinna być ujmowana w sprawozdaniu Rb-ZN, ani w Rb-N podmiotu przekazującego dotację. Do momentu rozliczenia takiej dotacji, jednostki samorządu terytorialnego wykazują te środki jako własne na rachunku bankowym w sprawozdaniu Rb-N.

Istotne jest to, że sprawozdanie Rb-ZN nie stanowi informacji o stopniu wykorzystania dotacji celowych na zadania zlecone, lecz powinno zawierać m.in. informacje o stanie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach jednostek samorządu terytorialnego, przypisanych budżetowi państwa (Skarbowi Państwa), ale jeszcze nieodprowadzonych na rachunek budżetu państwa oraz stan należności budżetu państwa z tytułu realizowanych zadań zleconych.

Oznacza to, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania zlecone, poprzez sprawozdanie Rb-ZN, nie będą we własnych sprawozdaniach wykazywać należności lub stanu środków na rachunkach bankowych, które nie są przypisane budżetowi lokalnemu tylko centralnemu.

Ponadto dane wykazane w sprawozdaniu Rb-ZN winny korelować z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Racjonalna gospodarka nawozami
  • Przedsięwzięcia dofinansowane