Informacja o stażach i praktykach

Realizacja praktyk

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi organizuje praktyki w ramach porozumień podpisanych z uczelniami wyższymi a także praktyki absolwenckie na podstawie na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052):

 1. praktyki studenckie – studenci zainteresowani odbywaniem praktyk dostarczają z uczelni skierowanie ze wskazaniem wydziału odbywania praktyk, program praktyk, regulamin praktyk, CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku gdy uczelnia nie zapewnia ubezpieczenia). Najpóźniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyki student proszony jest o dostarczenie dwóch egzemplarzy umowy (porozumienia) określającej zasady i termin odbywania praktyk.
 2. praktyki absolwenckie – absolwenci zainteresowani odbywaniem praktyk kierują pismo do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli lub na adres mailowy: agnieszka.rogalska@lodz.uw.gov.plz prośbą o umożliwienie odbywania praktyk absolwenckich w konkretnej komórce organizacyjnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Do pisma należy dołączyć CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Realizacja staży

Staże w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi realizowane są we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy na podstawie skierowania oraz umowy zawartej przez starostę (Powiatowy Urząd Pracy) z pracodawcą/organizatorem wg programu określonego w umowie. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Warunkiem odbycia stażu jest złożenie przez pracodawcę/organizatora wniosku do właściwego według miejsca zamieszkania Powiatowego Urzędu Pracy.

Podstawą do określenia warunków umowy jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz.1160 ze zm.)

Szczegółowych informacji udziela komórka organizacyjna właściwa do realizacji zadań związanych z organizacją staży oraz praktyk:

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział Organizacyjny
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
Bud D, I piętro, pok. 137
Agnieszka Rogalska tel. 42 664-11-95
agnieszka.rogalska@lodz.uw.gov.pl
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane