Komunikaty urzędowe

Miesiąc:
15 listopada 2017
Decyzja Wojewody Łódzkiego - s t w i e r d z a m
I. Nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., przez Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w gminie Siemkowice, w obrębie 19 Siemkowice, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 2699 o powierzchni 3,48 ha.
II. 1. Nabycie z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., przez Polskie Koleje
Państwowe S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie I niniejszej
decyzji.
2. Użytkowanie wieczyste przedmiotowego gruntu ustalam na okres 99 lat (dziewięćdziesiąt dziewięć), licząc od dnia 1 czerwca 2003 r.
3. Nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu następuje z przeznaczeniem pod infrastrukturę kolejową. Grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową są zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pozostałe warunki użytkowania wieczystego określają przepisy Kodeksu cywilnego.
III. Nieodpłatne nabycie przez Polskie Koleje Państwowe S.A., prawa własności znajdujących się na gruncie opisanym w pkt I naniesień:
- tory główne zasadnicze; linia kolejowa dwutorowa linii nr 131 Chorzów Batyry -
Tczew, rok budowy 1900, numer inwentarzowy 221014007;
- tory główne zasadnicze; linia kolejowa dwutorowa linii nr 146 Wyczerpy – Chorzew
Siemkowice, rok budowy 1937, numer inwentarzowy 221014031;
- sieć trakcyjna, słupy stalowo-betonowe – stacja Chorzew Siemkowice, rok budowy
1965, numer inwentarzowy 221013963;
- sieć trakcyjna, słupy stalowo-betonowe – szlak Biała Pajęczańska - Chorzew
Siemkowice, rok budowy 1965, numer inwentarzowy 221013916;
- urządzenia srk, urządzenia zdalnego sterowania ruchem na stacji Chorzew
Siemkowice, rok budowy 1981, numer inwentarzowy 221014097;
- przepust masywny, przepust rurowy jednootworowy, rok budowy 1937, numer
inwentarzowy 223010563.
IV. Decyzja niniejsza nie narusza praw osób trzecich.
V. Pozostałe warunki użytkowania wieczystego określają przepisy Kodeksu
cywilnego.
VI. Niniejsza decyzja (ostateczna) stanowić będzie podstawę do ujawnienia w księdze
wieczystej przez Starostę Pajęczańskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji
rządowej, praw będących jej przedmiotem.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane