Zamówienia publiczne

Tytuł:Dostawa oraz instalacja fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb drugiego etapu budowy Wojewódzkiego Jednolitego Systemu Łączności Radiowej dla Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie łódzkim oraz doposażenie stanowisk dyspozytorów medycznych w oprogramowanie na potrzeby rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Wartość:mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Data zamieszczenia postępowania:2017-09-29
Termin składania ofert:2017-10-09 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane