Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data15 listopada 2017
Podmiot kontrolowanyPowiat Pabianicki
Temat

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2015 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2015-01-01 do: 2015-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 028


Data15 listopada 2017
Podmiot kontrolowanyGmina Zduńska Wola
Temat
 1. prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2016 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
 2. zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2016 r.,
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2016-01-01 do: 2016-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 028


Data15 listopada 2017
Podmiot kontrolowanyGmina Zgierz
Temat

prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., przekazanej gminom w 2016 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2014-03-31 do: 2016-12-31
Dokumentacja

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 028Data13 listopada 2017
Podmiot kontrolowanyGmina Bełchatów
Temat

a) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2016 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
b) zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2016 r.,

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 028


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane