Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
18 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Maz. z dnia 18 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.49.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały XXXII/179/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
10 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 10 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.27.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVII/79/2017 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
9 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Sławno z dnia 9 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.20.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIII/334/17 Rady Gminy Sławno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjnych w miejscowości Owadów i Sławno, gmina Sławno.
5 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Czerniewice z dnia 5 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.18.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały XLVI/233/17 Rady Gminy Czerniewice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prymasa Jana Lipskiego w Lipiu w latach szkolnych 2018/2019-2022/2023.
5 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 5 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.17.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLI/314/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego położonego po obu stronach ulicy Dąbrowa, w terenie ograniczonym: od zachodu-zachodnią stroną ulicy Zgierskiej do północnej granicy działki 35/1 w obrębie K-21, od północy po granicy obrębów K-21 i K-22 do granicy administracyjnej miasta z wyłączeniem obszaru o powierzchni ok. 0,20 ha i dalej z ograniczeniem od wschodu-zachodnią stroną projektowanej drogi S-14, do jej przecięcia z rzeką Jasieniec oraz od południa - po północnej stronie rzeki Jasieniec do jej przecięcia z ulicą Zgierską.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane