Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
25 maja 2017 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamia się, że w dniu 11.05.2017 r. została wydana decyzja Nr 159/2017, którą Wojewoda Łódzki uchylił w całości decyzję Starosty Bełchatowskiego Nr 236.2017 z 10.03.2017 r., udzielającą Burmistrzowi Zelowa zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice o długości 3350,00m wraz z przebudową skrzyżowań/włączeń projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 1904E, budowie zjazdu” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
25 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Jeżów, znak: PNIK-I.4131.381.2017 z 25 kwietnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Jeżów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Jeżowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jeżów.
23 maja 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Białej Rawskiej, znak: PNIK-I.4131.475.2017 z 23 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, fragment obszaru położony w rejonie ul. Brukowej.
23 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Bolimów, znak: PNIK-I.4131.476.2017 z 23 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXI/163/2017 Rady Gminy Bolimów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
23 maja 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, znak: PNIK-I.4131.367.2017 z 25 kwietnia 2017 r.o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXI/257/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego.
22 maja 2017 Zawiadomienie Burmistrz Miasta Opoczna, PNK-I.4131.415.2017 z 22 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności zarządzenia Nr 57/2017 Burmistrz Miasta Opoczna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie.
22 maja 2017 Zawiadomienie Sejmiku Województwa Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.371.2017 z 25 kwietnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXV/458/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu.
22 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy w Nowym Kawęczynie, znak: PNIK-I.4131.391.2017 z 26 kwietnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVI/132/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy.
19 maja 2017 Zawiadomienie Rady Powiatu w Bełchatowie, znak: PNIK-I.4131.466.2017 z 19 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXII/199/2017 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przekazania skargi.
19 maja 2017 Zawiadomienie Rady Miasta Zgierza, znak: PNIK-I.4131.470.2017 z 19 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIV/437/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Zgierzu na pokrycie straty wynikającej z administrowania nieruchomością zabudowaną budynkiem Łaźni Miejskiej, położoną w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane