Aktualności

Działania Wojewody Łódzkiego podejmowane na terenie województwa łódzkiego w związku z epidemią.
1 czerwca 2020

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:
Na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielono z budżetu państwa dotacji celowej dla:

 1. Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie: 6.260.728 zł, z czego:
  • 1.000.000 zł dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 
  • 904.744 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, 
  • 2.500.000 zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi,
  • 1.855.984 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
 2. Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  • 904.622,50 zł,
 3. Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Radomsku
  • 904.743 zł

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na zakup m.in. środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej, łóżek intensywnej opieki medycznej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego (respiratory, kardiomonitory, pompy strzykawkowe, pulsoksymetry, tor wizyjny do udrażniania i diagnostyki układu oddechowego z wyposażeniem, defibrylatory, aparaty EKG, aparat RTG, itp.)

PODNIESIENIE GOTOWOŚCI SZPITALI
Wojewoda Łódzki już 28 lutego podniósł w stan podwyższonej gotowości 9 placówek medycznych:

 • Szpital Powiatowy w Radomsku,
 • Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 
 • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
 • Wojewódzka Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi
 • Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
 • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach,
 • Kutnowski Szpital Samorządowy.

Stwarzając tym samym system opieki zdrowotnej na czas trwania epidemii, który był gotowy do przyjmowania zwiększonej liczby pacjentów i do zapewnienia fachowej opieki chorym na Covid-19. Poleceniem Wojewody Łódzkiego utworzono doraźne, zakaźne izby przyjęć przeznaczone do przyjęcia dużej liczby pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Tak by unikać zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenienia się wirusa.

SZPITAL JEDNOIMIENNY
Decyzją z dnia 11 marca 2020 r. również na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu został nałożony obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości, zaś poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 12 marca 2020 r. rozpoczęto proces przeniesienia pacjentów tego szpitala celem osiągniecia w dniu 16 marca 2020 r. gotowości do przyjmowania pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagających leczenia w warunkach oddziałów zakaźnych. Proces ewakuacji został przeprowadzony z zachowaniem wszelkich procedur medycznych i niezbędnych środków ostrożności celem minimalizacji zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów oraz był nadzorowany przez Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Dyslokacja pacjentów wymagających dalszego leczenia w warunkach szpitalnych odbyła się w pełnym uzgodnieniu z Dyrekcją poszczególnych placówek (w tym zakresie wydano 16 poleceń w sprawie przyjęcia pacjentów transportowanych z WSS w Zgierzu).
15 marca 2020 r. wydane zostało polecenie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, w taki sposób, aby od dnia 16 marca 2020 r. mógł realizować funkcję wyznaczonego w województwie łódzkim jednoimiennego szpitala zakaźnego w całości dedykowanego do leczenia osób z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, z uwzględnieniem 10% wskaźnika łóżek respiratorowych. W celu doposażenia jednostki w odpowiedni sprzęt na podstawie wydanych w dniach 14-19 marca 2020 r. poleceń Wojewody Łódzkiego do WSS w Zgierzu z zasobów innych placówek leczniczych dostarczono – 31 respiratorów, 1 pełne stanowisko pediatryczne OIT  oraz 41 pomp strzykawkach (w sumie – 31 poleceń).
Dodatkowo w celu zapewnienia właściwej obsady personelu medycznego, decyzją Wojewody Łódzkiego, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, do pracy w WSS w Zgierzu skierowanych zostało do dnia 1 czerwca 2020 r. 87 osób (łącznie wydano 230 decyzji, pierwsze decyzje wydano na personel medyczny wskazany przez Dyrekcje szpitala w Zgierzu na okres 1 miesiąca, zaś decyzje o przedłużeniu terminu pracy były podejmowane w uzgodnieniu z osobami kierowanymi do pracy).

KARETKI WYMAZOWE
Wojewoda Łódzki zawarł dwie umowy z Wojewódzką Stacja Ratownictwa Medycznego na zabezpieczenie 5 zespołów transportu sanitarnego do pobierania wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i transportu próbek do laboratoriów (termin realizacji zadania: od 15 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., kwoty: 863.400.00 zł i 1.280.000 zł).
Dodatkowo, dwa „zespoły wymazowe” wydzielone zostały także przez Siły Zbrojne na wniosek Wojewody Łódzkiego. Ponadto, mając na względzie sytuację epidemiczną, 2 kwietnia 2020 r. Wojewoda Łódzki wystąpił do Starostów oraz Prezydentów Miast na prawach powiatu z pismem zachęcającym do uruchomienia dodatkowych „karetek wymazowych”, działającym na terenie poszczególnych powiatów, celem dokonywania większej liczby wymazów. Jeszcze przed apelem Wojewody Łódzkiego, z taką inicjatywną wystąpił Starosta Łowicki, uruchamiając specjalną karetkę na terenie powiatu. Na apel Wojewody odpowiedział pozytywnie m.in. Starosta Radomszczański i Starosta Piotrkowski.

KARETKI TRANSPORTOWE
W ramach nałożonej przez Wojewodę Łódzkiego decyzji o pozostawaniu w stanie podwyższonej gotowości, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zabezpieczyła 5 ambulansów sanitarnych, z obsadą wyposażoną w środki ochrony osobistej, do przewozu osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Karetkę transportową uruchomił również: Szpital Powiatowy w Radomsku, Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. i Szpital Wojewódzki w Sieradzu. Świadczenia realizowane przez ww. ambulanse uwzględnione zostały w wykazie podmiotów wykonujących świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, sporządzanego przez Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w uzgodnieniu z Wojewodą Łódzkim.

MIEJSCA IZOLACJI I KWARANTANNY
Mając na uwadze potrzebę organizacji na terenie województwa łódzkiego miejsc, w których będą mogły przebywać osoby objęte kwarantanną, a także osoby zakażone niewymagające hospitalizacji Wojewoda Łódzki nie czekając na ogólnokrajowe rozwiązania zorganizował i opłacił funkcjonowanie od dnia 16 marca br. izolatorium w m. Porszewice (pow. pabianicki). Zagadnienie to zostało uregulowane dopiero 10 dni później w drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. 2020 poz. 539) – dla innych województw był to początek zadania, które Wojewoda Łódzki już wykonał i mógł realizować działania w innych obszarach.

Wojewoda Łódzki w dniu 14 marca 2020 r. oraz 18 marca 2020 r., na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), wydał polecenia, które nakładały na starostów i prezydentów miast na prawach powiatu obowiązek zapewnienia obiektów, które będą pełnić rolę miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób zobligowanych do odbycia kwarantanny tj. osób skierowanych decyzją organu inspekcji sanitarnej lub dla osób przyjeżdzających do Polaki, a które ze względu na warunki socjalno-bytowe i ryzyko zagrożenia zarażenia swoich współdomowników nie mają możliwości odbycia odosobnienia w swoim miejscu zamieszkania. Polecenia obligowały również samorządy do koordynacji działań związanych z organizacją i obsługą tych obiektów. Obecnie procedowane są działania związane z przekazaniem przez Wojewodę Łódzkiego dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków poniesionych przez samorządy w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania obiektów, przeznaczonych do pełnienia roli miejsc kwarantanny zbiorowej.

PUNKTY DRIVE THRU
Punkty drive-thru powstały z inicjatywy i na polecenie Wojewody, a zrealizowane zostały przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi, jako posiadająca siły i środki do jak najszybszej organizacji punktów wymazowych. Punkty zostały rozlokowane tak, by swobodny dojazd do nich miał każdy mieszkaniec województwa (Łódź – dwa punkty, ponadto: Łask, Zgierz i Skierniewice).
Punkty wymazowe zorganizowały także siły zbrojne – Wojska Obrony Terytorialnej najpierw pomagały w tym zakresie na terenie powiatu opoczyńskiego, teraz pomagają w powiecie wieruszowskim – ich dyslokacja jest zarządzana przez Wojewodę i stanowi odpowiedź na rozwój sytuacji epidemicznej.
Punkty wymazowe z inspiracji Wojewody zorganizowały także samorządy – Radomsko, Piotrków Trybunalski, Wieluń.
Punkty powstały w pierwszym możliwym terminie. Punkt wymazowy w Opocznie zorganizowany przez 9 Łódzką Brygadę WOT był drugim w Polsce. Kilka godzin wcześniej Wojewoda Wielkopolski otworzył podobny. Punkt działa od momentu pojawienia się Rozporządzenia, które dopuszcza funkcjonowanie punktów pobraniowych tj. umożliwia za zgodą sanepidu osobom w kwarantannie, czasowe jej opuszczenie w celu pobrania wymazów.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Wojewoda Łódzki przekazał różnym podmiotom (szpitale, zespoły ratownictwa medycznego, DPS-y, hospicja, przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe, JST i inne podmioty) cały, przydatny do walki z koronawirusem, sprzęt będący w jego posiadaniu na stanie Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej i Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego – m.in. maseczki ochronne, maski z filtropochłaniaczami, kombinezony, rozstawiane też były także namioty pneumatyczne zarządzania kryzysowego i stelażowe przed szpitalami).

Sprzęt otrzymywany z ARM, rezerw strategicznych i darczyńców na bieżąco jest dzielony i dostarczany do potrzebujących podmiotów. Wojewoda otrzymuje osobną pulę sprzętu i podejmuje decyzję gdzie go skierować. Są to m.in. kombinezony, osłony na buty, maseczki, rękawice, gogle, przyłbice, fartuchy, czepki, namioty barierowe, termometry, komory do transportu chorych, płynu do dezynfekcji i inne. Sprzęt Ochrony Indywidualnej regularnie otrzymują wszystkie szpitale na terenie aglomeracji łódzkiej: od Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi do Miejskiego Centrum Medycznego im. Karola Jonchera w Łodzi.

JST otrzymały ponad 47,5 tys. litrów płynów do dezynfekcji.
Do przedszkoli i żłobków przekazano prawie 65 tys. litrów płynów do dezynfekcji.
Do szkół podstawowych prawie 70 tys. litrów płynów do dezynfekcji.
Wsparcie otrzymało 71 podmiotów leczniczych z całego województwa, wszystkie 24 powiaty, wszystkie szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki.
Do UMŁ przekazano 2160 litrów płynów do dezynfekcji.

29 maja br. odbyła się dostawa sprzętu do dużego DPS przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi, gdzie stwierdzono przypadek koronawirusa. Dostali oni z zasobów Wojewody: 500 przyłbic, 1000 rękawic, 500 kombinezonów, 300 litrów płynu do dezynfekcji, 2000 maseczek FFP2, 2000 maseczek chirurgicznych.

Ogólnie do dnia dzisiejszego przekazano do różnych podmiotów m.in.: prawie 11 tys. kombinezonów ochronnych, 27 tys. przyłbic, 190 tys. rękawic, blisko 1 mln maseczek, 4 tys. gogli,10 tys. czepków,1,8 tys. fartuchów.
Dodatkowo Wojewoda Łódzki przekazał do Domów Pomocy Społecznej (w tym prywatnych), Ośrodków Pomocy Społecznej, placówek całodobowej opieki, schronisk, Zakładów Opieki Leczniczej, Placówek opiekuńczo-wychowawczych, Środowiskowych Domów Samopomocy, Klubów i Domów Seniora oraz Klubów i Centrów Integracji Społecznej woj. łódzkim: 14 492 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, 244 800 maseczek ochronnych, 151 550 rękawiczek ochronnych, 17 950 przyłbic ochronnych, 3 220 kombinezonów ochronnych. Do tych placówek w mieście Łodzi od wojewody trafiło: 4 305 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, 67 800 maseczek ochronnych, 35 350 rękawiczek ochronnych, 6585 przyłbic ochronnych, 960 kombinezonów ochronnych.

Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane