Postępowanie sprawdzające

Kontakt
Zastępca Pełnomocnika Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: 316
tel.: +48 (42) 664-10-45
fax: +48 (42) 664-10-49
 

Informacje niejawne mogą być udostępniane wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" i "zastrzeżone" może nastąpić po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa albo - w przypadku ubiegania się o dostęp tylko do dokumentów z klauzulą "zastrzeżone" - po uzyskaniu pisemnego upoważnienia pracownika przez kierownika jednostki organizacyjnej (pracownikowi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego upoważnienie wydaje Wojewoda Łódzki). Poza tym koniecznym warunkiem dostępu do wymienionych informacji jest odbycie szkolenia w zkresie ochrony informacji niejawnych oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Na jakiej podstawie prawnej prowadzi się postępowanie sprawdzające?

Zasady prowadzenia postępowania sprawdzającego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).W jakim celu prowadzi się postępowanie sprawdzające?

W toku postępowania ustala się, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Postępowanie sprawdzające ma ustalić, czy wobec osoby sprawdzanej nie ma wątpliwości dotyczących w szczególności:

 • popierania przez osobę sprawdzaną działalności szpiegowskiej, terrorystycznej, sabotażowej albo innej wymierzonej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
 • ukrywania przez osobę sprawdzaną w postępowaniu sprawdzającym informacji mających znaczenie dla ochrony informacji niejawnych
 • występowania okoliczności powodujących ryzyko podatności na szantaż lub presję na osobę sprawdzaną
 • przestrzegania porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej
 • zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych w postaci prób werbunku lub nawiązania z nią kontaktu
 • właściwego postępowania z informacjami niejawnymi.

Postępowanie sprawdzające kończy się wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa lub odmową wydania takiego poświadczenia.Kto prowadzi postępowanie sprawdzające?

Zwykłe postępowanie sprawdzające przeprowadza Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, natomiast poszerzone postępowanie, na wniosek Wojewody, przeprowadza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.Od kogo wymaga się świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

Przedsiębiorca ubiegający się o zawarcie umowy, której przedmiot związany jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli wyższej niż "zastrzeżone" musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, na wniosek Przedsiębiorcy, przeprowadza ABW.
 

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane