Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Kontakt
Samodzielne stanowisko ds. funkcjonowania systemów teleinformatycznych, realizacji polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony fizycznej Urzędu
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: 317
tel.: +48 (42) 664-15-65
fax: +48 (42) 664-10-49
 

 

Gdzie można przetwarzać dokumenty niejawne w formie elektronicznej?

Tego typu dokumenty mogą być przetwarzane jedynie przy użyciu Bezpiecznych Stanowisk Komputerowych niepodłączonych do sieci LAN i działających w oparciu o dokumentację pn. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa systemu (SWBS) oraz Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu (PBE), certyfikowane przez ABW. Umieszczanie jakichkolwiek dokumentów niejawnych w sieci jest zabronione.Gdzie w urzędzie można tworzyć dokumenty o klauzuli „poufne” i „tajne”?

Tego typu dokumenty mogą być tworzone wyłącznie w strefie bezpieczeństwa ŁUW, znajdującej się w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych, przy użyciu Bezpiecznych Stanowisk Komputerowych zgodnie z ich klauzulami.Kto w urzędzie odpowiada za funkcjonowanie Bezpiecznych Stanowisk Komputerowych oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów?

Osobą odpowiedzialną jest pracownik powołany przez Wojewodę Łódzkiego na stanowisko Administratora Systemu.Czy każdy może tworzyć dokumenty niejawne?

Do tworzenia dokumentów niejawnych przy użyciu Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego upoważnione są jedynie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienia i poświadczenia bezpieczeństwa, odbyły szkolenie z ochrony informacji niejawnych, zapoznały się ze stosownym dokumentem PBE oraz na wniosek dyrektora wydziału administrator założył im konto na określone Bezpieczne Stanowisko Komputerowe.Kto odpowiada za kontrolę zgodności funkcjonowania systemów i sieci z wymaganiami określonymi w dokumentacji SWBS?

Osobą odpowiedzialną jest inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.Kto prowadzi nadzór wewnętrzny nad ochroną informacji niejawnych?

W ramach nadzoru wewnętrznego kierownik kancelarii tajnej oraz inspektor ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzą w wydziałach urzędu merytoryczne, okresowe kontrole przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.W przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie sporządzania i rejestrowania dokumentów niejawnych pracownicy urzędu mogą zwracać się o wyjaśnienie lub instruktaż do pracowników zespołu.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane