Lustracja

Kontakt
Samodzielne stanowisko ds. oświadczeń lustracyjnych
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: 310
tel.: +48 (42) 664-13-60
fax: +48 (42) 664-10-49
 

 

Kto ma obowiązek lustracyjny?

Obowiązek lustracyjny dotyczy pełniących określone funkcje publiczne, urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Katalog osób mających obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przedstawia art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), zwanej dalej "lustracyjną", a art. 8 tejże ustawy stanowi, któremu organowi należy złożyć oświadczenie.Kto składa oświadczenie lustracyjne do Wojewody Łódzkiego?

Do Wojewody Łódzkiego składają oświadczenie osoby związane terytorialnie z województwem łódzkim, a w szczególności: członkowie zarządu województwa i członkowie zarządu powiatu, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, zarządzający przedsiębiorstwami państwowymi, członkowie zarządu i członkowie rad nadzorczych spółek handlowych z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, dyrektorzy wydziałów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i ich zastępcy, kierownicy zespolonych służb, inspekcji lub straży, ich zastępcy oraz kierownicy w organie administracji niezespolonej i ich zastępcy.Do czego się przyznać?

Druk oświadczenia nie jest skomplikowany i składa się z dwóch części. W części A, oprócz danych identyfikujących osobę składającą oświadczenie znajduje się najważniejszy fragment dokumentu dotyczący potwierdzenia bądź wykluczenia współpracy z służbami PRL. Część B wypełniają wszyscy, którzy przyznali się do współpracy.

Lustrowany powinien zapoznać się z tym, jakie działania zostały przez ustawodawcę uznane za współpracę. Zgodnie z art. 3a ustawy lustracyjnej współpracą jest świadoma i tajna współpraca z ogniwami operacyjnymi lub śledczymi organów bezpieczeństwa państwa w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji. Ponadto za współpracę uznawane jest również świadome działanie , którego obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w czasie tego działania w związku z pełnioną funkcją, zajmowanym stanowiskiem, wykonywaną pracą lub pełnioną służbą, jeżeli informacje przekazywane były organom bezpieczeństwa państwa w zamiarze naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela.Ile razy składa się oświadczenie lustracyjne?

Oświadczenie lustracyjne składa się tylko jeden raz, pod warunkiem, że zostało złożone w okresie po 13 września 2007 r., to jest po wejściu w życie ustawy z dnia z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171).

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. W takim przypadku organowi właściwemu składa się informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane