Sprawy, którymi zajmuje się wydział

  • Komórka: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Lp.Nazwa sprawy
1.Opiniowanie lokalizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego
2.Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych oraz prowadzenie rejestrów ww. decyzji
3.Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych
4.Prowadzenie postępowań w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowieniowych
5.Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
6.Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
7.Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym
8.Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
9.Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę
10.Przyjmowanie zgłoszeń dot. budowy i robót oraz rozbiórek obiektów nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę dla których wojewoda jest organem I instancji
11.Rozpatrywanie odwołań i zażaleń w sprawach pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych
12.Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu gminnego dotyczącego terminowości wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.Sprawowanie nadzoru nad zgodnością działania gmin z przepisami ustawowymi w zakresie opracowania i uchwalania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, terenów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, gminnych programów rewitalizacji, audytu krajobrazowego - we współpracy z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli
14.Sprawowanie nadzoru nad zgodnością działania gmin z przepisami ustawowymi w zakresie opracowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów rewitalizacji we współpracy z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli
15.Udzielenie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
16.Udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
17.Udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
18.Udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
19.Uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowanie projektów miejscowych planów rewitalizacji
20.Uzgadnianie i opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, gminnych programów rewitalizacji
21.Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego wydawanych przez organy samorządu gminnego w zakresie zadań rządowych
22.Wprowadzanie obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz wydawanie w tych sprawach zarządzeń zastępczych wojewody.
23.Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Rejestru Organizatorów Polowań
24.Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane