Informacja o stażach i praktykach

Realizacja praktyk

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi organizuje praktyki w ramach porozumień podpisanych z uczelniami wyższymi a także praktyki absolwenckie na podstawie na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052):

 • praktyki studenckie – studenci zainteresowani odbywaniem praktyk dostarczają z uczelni skierowanie ze wskazaniem wydziału odbywania praktyk, program praktyk, regulamin praktyk, CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku gdy uczelnia nie zapewnia ubezpieczenia). Najpóźniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyki student proszony jest o dostarczenie dwóch egzemplarzy umowy (porozumienia) określającej zasady i termin odbywania praktyk.
 •  praktyki absolwenckie – absolwenci zainteresowani odbywaniem praktyk kierują pismo do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli z prośbą o umożliwienie odbywania praktyk absolwenckich w konkretnej komórce organizacyjnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Do pisma należy dołączyć CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Realizacja staży

Staże w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi realizowane są we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy na podstawie skierowania oraz umowy zawartej przez starostę (Powiatowy Urząd Pracy) z pracodawcą/organizatorem wg programu określonego w umowie. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Warunkiem odbycia stażu jest złożenie przez pracodawcę/organizatora wniosku do właściwego według miejsca zamieszkania Powiatowego Urzędu Pracy.

Podstawą do określenia warunków umowy jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz.1160)

Szczegółowych informacji udziela komórka organizacyjna właściwa do realizacji zadań związanych z organizacją staży oraz praktyk:

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział Organizacyjny
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
Bud D, I piętro, pok. 137
Agnieszka Rogalska tel. 42 664-11-95
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane