Informacja o stażach, praktykach i wolontariacie

Realizacja praktyk w ŁUW w Łodzi

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi organizuje praktyki w ramach porozumień podpisanych z uczelniami wyższymi a także praktyki absolwenckie na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 1244 z późn. zm.):

praktyki studenckie – studenci zainteresowani odbywaniem praktyk dostarczają z uczelni skierowanie ze wskazaniem wydziału odbywania praktyk, program praktyk, regulamin praktyk, CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku gdy uczelnia nie zapewnia ubezpieczenia). Najpóźniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyki student proszony jest o dostarczenie dwóch egzemplarzy umowy (porozumienia) określającej zasady i termin odbywania praktyk.

praktyki absolwenckie – absolwenci zainteresowani odbywaniem praktyk kierują pismo do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli z prośbą o umożliwienie odbywania praktyk absolwenckich w konkretnej komórce organizacyjnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Do pisma należy dołączyć CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Realizacja staży w ŁUW w Łodzi

Staże w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi realizowane są we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy na podstawie skierowania oraz umowy zawartej przez starostę (Powiatowy Urząd Pracy) z pracodawcą/organizatorem wg programu określonego w umowie. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Warunkiem odbycia stażu jest złożenie przez pracodawcę/organizatora wniosku do właściwego według miejsca zamieszkania Powiatowego Urzędu Pracy.

Podstawą do określenia warunków umowy jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz.1160).

ŁUW w Łodzi Organizuje również staże (na podstawie odrębnych umów) we współpracy z organizacjami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) korzystających z projektów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja wolontariatu w ŁUW w Łodzi

Wolontariat w ŁUW w Łodzi organizowany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Wolontariat jest świadczeniem o charakterze nieodpłatnym. Warunkiem rozpoczęcia wolontariatu jest podpisanie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych pomiędzy Łódzkim Urzędem Wojewódzkim  Łodzi i wolontariuszem określające warunki współpracy. Porozumienie zawierane jest na minimum 31 dni, maksymalnie na 3  miesiące, z ewentualną możliwością przedłużenia, w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo. W przypadku zainteresowania tą formą zdobywania doświadczenia zawodowego należy wypełnić zgłoszenie do wykonywania świadczeń wolontarystycznych i dostarczyć je osobiście (adres widoczny poniżej).

 

Szczegółowych informacji udziela komórka organizacyjna właściwa do realizacji zadań związanych z organizacją staży, praktyk oraz wolontariatu:

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział Organizacyjny
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
Bud D, I piętro, pok. 137
Agnieszka Rogalska tel. 42 664-11-95

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane