Nabór i realizacja wniosków na 2016 r.

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia    03.10.2016   października 2016 r.

 

Zgodnie z pkt. IX.3 Załącznika do Uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015roku, w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Wojewoda Łódzki zatwierdził w dniu 30  września 2016 r. Listę zmienioną nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

Dzięki uzyskanym oszczędnościom poprzetargowym, na Liście zmienionej nr 4, umieszczono dwa nowe zadania powiatowe, w tym jedno z niepełnym dofinansowaniem natomiast na liście gmin dopełniono kwotę dla jednego zadania i umieszczono jedno nowe zadanie, według kolejności z Ostatecznej listy rankingowej, zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 19 stycznia 2016 r.). Ponadto pozostała nierozdysponowana kwota 58 757,61 zł. która zostanie przeznaczona wraz z oszczędnościami na kolejne zadania z Listy zmienionej nr 5.

Lista zmieniona nr 4 zakwalifikowanych wniosków obejmuje:

28 wniosków – drogi gminne

19 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z procedurami Programu Wojewoda Łódzki, pismem z 3 października 2016 r., poinformował Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2016 rok.

Podpisywanie umów pomiędzy dodatkowymi beneficjentami a Wojewodą Łódzkim rozpocznie się po otrzymaniu korekty decyzji Ministra Finansów, zwiększającej budżet Wojewody Łódzkiego o środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu w 2016 roku, według Listy zmienionej nr 4 (ogólna kwota dotacji przyznana na 2016 rok nie zmienia się i wynosi 49 669 666 zł).

Załącznik:

lista_zmieniona_nr_4.pdf lista_zmieniona_nr_4.pdf (198.68 KB)

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia   8  sierpnia 2016 r.

 

Zgodnie z pkt. IX.3 Załącznika do Uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015roku, w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Wojewoda Łódzki, zatwierdził w dniu 8 sierpnia 2016 r. Listę zmienioną nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

Dzięki uzyskanym oszczędnościom poprzetargowym, na Liście zmienionej nr 3, częściowo dopełniono kwotę dofinansowania dla 1 zadania powiatowego z Listy zakwalifikowanych wniosków. Ponadto na liście umieszczono 4 zadania gmin (w tym  dla jednej – niepełne dofinansowanie), wg kolejności z Ostatecznej listy rankingowej, zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 19 stycznia 2016 r.).

Lista zmieniona nr 3 zakwalifikowanych wniosków obejmuje:

27 wniosków – drogi gminne
17 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z Procedurami Programu Wojewoda Łódzki, pismem z 8 sierpnia 2016 r. poinformował Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2016 rok.

Podpisywanie umów pomiędzy dodatkowymi beneficjentami a Wojewodą Łódzkim rozpocznie się po otrzymaniu korekty decyzji Ministra Finansów, zwiększającej budżet Wojewody Łódzkiego o środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu w 2016 roku, wg Listy zmienionej nr 3 (ogólna kwota dotacji przyznana na 2016 rok nie zmienia się i wynosi 49 669 666 zł).

Załącznik:

Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia 31 maja 2016 roku

Zgodnie z pkt. IX.3 Załącznika do Uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015roku, w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Wojewoda Łódzki zatwierdził w dniu 25 maja 2016 r. Listę zmienioną nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

Dzięki uzyskanym oszczędnościom poprzetargowym, na Liście zmienionej nr 2 dopełniono kwoty dofinansowania dla 2-ch zadań z Listy zmienionej nr 1 zakwalifikowanych wniosków (dla jednej gminy i jednego powiatu). Ponadto, na liście umieszczono 3 zadania gmin oraz 3 zadania powiatów (wg kolejności z Ostatecznej listy rankingowej, zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 19 stycznia 2016 r.).

Lista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków obejmuje:
23 wnioski – drogi gminne
17 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z Procedurami Programu Wojewoda Łódzki, pismem z 25 maja 2016 r. poinformował Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2016 rok.

Podpisywanie umów pomiędzy dodatkowymi beneficjentami a Wojewodą Łódzkim rozpocznie się po otrzymaniu korekty decyzji Ministra Finansów, zwiększającej budżet Wojewody Łódzkiego o środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu w 2016 roku, wg Listy zmienionej nr 2 (ogólna kwota dotacji przyznana na 2016 rok nie zmienia się i wynosi 49 669 666 zł).

Załącznik:

Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych

 

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 5 maja 2016 roku

 

Zgodnie z pkt. IX.3 Załącznika do Uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia
8 września 2015roku, w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Wojewoda Łódzki, zatwierdził w dniu 28 kwietnia 2016 r. Listę zmienioną nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

Dzięki uzyskanym oszczędnościom poprzetargowym na Liście zmienionej nr 1 dopełniono kwoty dofinansowania dla 2-ch zadań z Listy zakwalifikowanych wniosków (dla jednej gminy i jednego powiatu). Ponadto, na liście umieszczono 4 zadania gmin oraz 2 zadania powiatów (wg kolejności z Ostatecznej listy rankingowej, zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 19 stycznia 2016 r.).

Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków obejmuje:

 • 20 wniosków – drogi gminne
 • 14 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z Procedurami Programu Wojewoda Łódzki, pismem z 28 kwietnia 2016 r. poinformował Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2016 rok.

Podpisywanie umów pomiędzy dodatkowymi beneficjentami a Wojewodą Łódzkim rozpocznie się po otrzymaniu korekty decyzji Ministra Finansów, zwiększającej budżet Wojewody Łódzkiego o środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu w 2016 roku, wg Listy zmienionej nr 1 (ogólna kwota dotacji przyznana na 2016 rok nie zmienia się i wynosi 49 669 666 zł).

Załącznik:

Lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych

 

 

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 26 stycznia 2016 roku

Uprzejmie informuję że w dniu 19 stycznia 2016 r. została zatwierdzona przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Ostateczna lista rankingowa wniosków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Jednocześnie informuję, że 26 stycznia 2016 r. zatwierdziłem Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2016 r., w ramach limitu środków
dostępnego dla województwa łódzkiego w wysokości 49 669 666 zł.

Przedmiotowa Lista obejmuje 16 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 24 834 833 zł i 12 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 24 834 833 zł.

Lista ta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 29 
 grudnia 2015 roku


w sprawie wyników naboru na 2016 rok do programu wieloletniego pn.: „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

W dniach od 7 do 18 grudnia 2015 r. Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych rozpatrywała złożone przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej do wstępnej listy rankingowej wniosków.

Do dnia 15 grudnia 2015 r. do ŁUW w Łodzi  dwadzieścia jednostek samorządu terytorialnego złożyło  dwadzieścia cztery zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej do Wstępnej listy rankingowej wniosków. Na podstawie uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Regulaminu prac Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 29 października 2015 r., Komisja dokonała ponownej oceny merytorycznej wniosków.

W wyniku ponownej oceny Komisja:

 • w odniesieniu do piętnastu wnioskówpodtrzymała dotychczasową ocenę,
 • w odniesieniu do dziewięciu wniosków uwzględniła wniesione zastrzeżenia i przyznała wyższą od pierwotnej liczbę punktów.

Każdy z wnioskodawców został indywidualnie poinformowany na piśmie o wyniku ponownej oceny merytorycznej.

Pliki do pobrania:

Opublikowana Ostateczna lista rankingowa wniosków zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu. Zatwierdzenie Ostatecznej listy rankingowej nastąpi do dnia 20 stycznia 2016 r.

 

 

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 30 listopada 2015 roku

W dniach od 2 do 27 listopada 2015 r. Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w ramach naboru na 2016 rok do programu wieloletniego pn.: „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Do dnia 30 października 2015 r. do ŁUW w Łodzi wpłynęło 116 wniosków.
Komisja dokonała oceny formalnej 29 wniosków powiatowych oraz 84 wniosków gminnych, w wyniku której 6 wniosków powiatowych i 35 wniosków gminnych zostało odrzuconych z powodów formalnych.

Na podstawie uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Regulaminu prac Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 29 października 2015 r., Komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków w 5 obszarach: 24 wniosków powiatowych i 48 wniosków gminnych.


Pliki do pobrania:

Zgodnie z pkt. IX.3 Załącznika do uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów, wnioskodawcy w zakresie oceny merytorycznej mogą wnosić zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej. Zastrzeżenia można składać w formie pisemnej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ul. Piotrkowska 104 – Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, pok. 240 (decyduje data wpływu) do dnia 15 grudnia 2015 r. do godz. 17:00.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Komisję na stronie ŁUW w Łodzi do dnia 30 grudnia 2015 r. zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa wniosków, która następnie zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu. Zatwierdzenie ostatecznej listy rankingowej nastąpi do dnia 20 stycznia 2016 r.

 

Komunikat
Wojewody Łódzkiego

z dnia 3 listopada 2015 r.
 

W ramach przeprowadzonego naboru Programu rozwoju  gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, do 30 października 2015 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpłynęło łącznie 116 wniosków jednostek samorządu terytorialnego z wnioskowaną kwotą dotacji 139 743 974,79 zł.
Gminne jednostki samorządu terytorialnego złożyły 87 wniosków z wnioskowaną kwotą dotacji 81 652 642,32 zł.
Powiatowe jednostki samorządu terytorialnego złożyły 29 wniosków z wnioskowaną kwotą dotacji 58 091 332,47 zł.

Dostępna pula środków dla województwa łódzkiego z budżetu państwa na 2015 r. wynosi 49 669 666 zł. Na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych oraz dróg gminnych przeznacza się po 50% sumy dotacji w województwie.

Zgodnie  z Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, powołana Komisja do spraw oceny wniosków  dokona ich oceny formalnej i merytorycznej. Do dnia 30 listopada 2015 r. ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków.

 

 

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 30 września 2015 r.

 

Na podstawie pkt.IX i pkt.IX.1 Załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 154/2015z  8  września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2016 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Termin składania wniosków od 1 października 2015 r. do 30 października 2015 r.

 

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone

(decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędy Wojewódzkiego w Łodzi).

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadania należy składać:


Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi


90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 240
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;

wt w godz. 9:00-17:00.

 

Pliki do pobrania:

- Uchwała Rady Ministrów 154/2015 z 8 września 2015 r. Program rozwoju gminnej  i powiatowej  infrastruktury drogowej 2016-2019;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 września 2015 r.;

- Dokumenty wykonawcze zatwierdzone przez MIiR:

a.Wniosek o dofinansowanie - nieaktualny

a1.Wniosek o dofinansowanie - skorygowany

b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;

c. Instrukcja oceny przez Komisję wniosków;

d.Wzór karty oceny formalnej

e. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku

f.  Wzór karty oceny merytorycznej zbiorcza

g. Lista rankingowa;

Wymagane, dodatkowe dokumenty istotne dla wnioskowanego zadania, do oceny przez Komisję:

1. czytelne mapy poglądowe (oddzielne dla każdego z kryteriów 2, 3*, 5) z zaznaczonymi  elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku;

* instytucje bezpośrednio położone przy odcinku/drodze objętej wnioskiem 

 2. oświadczenie o długości odcinka wnioskowanej drogi przebiegającego przez tereny wiejskie;

3. oświadczenie o istnieniu na wnioskowanym odcinku drogi linii komunikacyjnych transportu   zbiorowego;

 

Punkt informacyjny

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,

pok. 223, 224, 235, 237  bud. E,

pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;  wt w godz.  9:00-17:00.

 

Informacji i porad związanych z realizacją Programu udzielą Państwu pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

 • Katarzyna Czerwczak          tel. (42) 66 41 152
 • Andrzej Goliński                  tel. (42) 66 41 152
 • Sylwia Miller                       tel. (42) 66 41 522
 • Sebastian Rakowski            tel. (42) 66 41 478
 • Jacek Skoczylas                 tel. (42) 66 41 268
 • Anna Zając                        tel. (42) 66 41 215***Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 17 czerwca 2015 roku

 

W dniu 15 czerwca 2015 roku na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ukazała się informacja o rozpoczęciu konsultacji publicznych dotyczących nowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Informacja, zawierająca m.in. projekty dokumentów dotyczących nowego programu, znajduje się na stronie MIiR:
http://mir.bip.gov.pl/ogloszenia-i-obwieszczenia-transport/konsultacje-publiczne.html

 

WOJEWODA ŁÓDZKI
Jolanta Chełmińska

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane