Nabór i realizacja wniosków 2018

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia  21   czerwca  2018 roku

 

Zgodnie Uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z 8 września 2015 r., zmienioną Uchwałą nr 159/2016 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r., Uchwałą nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą nr 188/2017 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, Wojewoda Łódzki, zatwierdził w dniu  21  czerwca 2018 r. Listę zmienioną nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej  i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi  na Liście zmienionej nr 3 dopełniono częściowo kwotę dofinansowania dla jednego zadania gminy oraz wprowadzono jedno nowe zadanie gminne wg kolejności z Ostatecznej listy zakwalifikowanych wniosków.

Lista zmieniona nr 3 obejmuje:

25 wniosków – drogi gminne

10 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z procedurami Programu Wojewoda Łódzki, poinformował Ministra Infrastruktury o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 3  zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2018 rok.

 

Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau

 

Załącznik:

lista_zm._nr_3_2.pdf lista_zm._nr_3_2.pdf (150.89 KB)

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia  26  kwietnia 2018 roku

 

ZgodnieUchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z 8 września 2015 r., zmienioną Uchwałą nr 159/2016 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r., Uchwałą nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą nr 188/2017 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, Wojewoda Łódzki, zatwierdził w dniu 25 kwietnia 2018 r. Listę zmienioną nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej  i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz rezygnacją dwóch beneficjentów na Liście zmienionej nr 2 dopełniono częściowo kwotę dofinansowania dla jednego zadania gminy oraz wprowadzono trzy nowe zadania gminne wg kolejności z Ostatecznej listy zakwalifikowanych wniosków.

Lista zmieniona nr 2 obejmuje:

24 wnioski – drogi gminne

10 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z procedurami Programu Wojewoda Łódzki, poinformował Ministra Infrastruktury o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 2  zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2018 rok.

Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau

 

 

Załącznik:

lista_zm._nr_2_1.pdf lista_zm._nr_2_1.pdf (151.03 KB)

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

 

ZgodnieUchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z 8 września 2015 r., zmienioną Uchwałą nr 159/2016 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r., Uchwałą nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą nr 188/2017 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, Wojewoda Łódzki, zatwierdził w dniu 9 kwietnia 2018 r. Listę zmienioną nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej  i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi na Liście zmienionej nr 1 dopełniono częściowo kwotę dofinansowania dla jednego zadania gminy oraz jednego zadania powiatu z Listy zakwalifikowanych wniosków.

Lista zmieniona nr 1 obejmuje:

23 wnioski – drogi gminne

10 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z Procedurami Programu Wojewoda Łódzki, poinformował Ministra Infrastruktury o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 1  zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2018 rok.

 

Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau

Załącznik:

Lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych Lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych (172.8 KB)

 

 

 

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 27 grudnia 2017 roku

  

Uprzejmie informuję że w dniu 15 grudnia 2017 r. została zatwierdzona przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie na rok 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Jednocześnie informuję, że 27 grudnia 2017 r. zatwierdziłem Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2018 r., w ramach limitu środków dostępnego dla województwa łódzkiego w wysokości 49 669 666 zł, zgodnie Uchwałą Rady Ministrów nr 188/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” zmieniającą Uchwałę nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Przedmiotowa Lista obejmuje 23 wnioski dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 24 834 833 zł i 10 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji  24 834 833 zł.

Lista ta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Wojewoda Łódzki

 

 

 

Zbigniew Rau

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 30 listopada 2017 roku

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, Komisja rozpatrzyła 16 zastrzeżeń do oceny merytorycznej wniesionych przez wnioskodawców w terminie ostatecznym do dnia 20 listopada 2017 roku. W rezultacie, Komisja podtrzymała dotychczasową ocenę 8 wniesionych zastrzeżeń a w kolejnych 8, uwzględniła zastrzeżenia i dokonała ponownej oceny wniosków, co skutkowało zmianą punktacji.

Ostateczna lista rankingowa obejmuje 52 wnioski gminne na łączną kwotę dofinansowania 51 566 242 zł oraz 27 wniosków powiatowych na łączną kwotę dofinansowania 54 972 587 zł. Wysokość dofinansowania wniosków gminnych oraz powiatowych wynosi 50% sumy dotacji, przeznaczonej dla województwa łódzkiego.

Jednocześnie informuję, że do dnia 20 grudnia 2017 r. minister właściwy do spraw transportu zatwierdzi Ostateczne listy rankingowe.

 

Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau

Pliki do pobrania:

 

 

Pliki do pobrania:

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 27 października 2017 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, Komisja do spraw oceny wniosków, dokonała oceny formalnej 104 wniosków jednostek samorządu terytorialnego, które wpłynęły do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w ramach przeprowadzonego naboru na 2018 rok, w tym: 70 wniosków gminnych i 34 wniosków powiatowych.

Jedna jednostka samorządu terytorialnego wycofała wniosek oraz jedna jednostka złożyła wniosek ponadlimitowy.

Komisja z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzuciła 26 wniosków, w tym: 19 wniosków gminnych i 7 wniosków powiatowych.

Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej, które jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego wniosku. Zastrzeżenie może być wnoszone w terminie do dnia 3 listopada 2017 r., na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. O dotrzymaniu terminu decydować będzie data wpływu zastrzeżenia do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Komisja nie uwzględnia zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej wniesionych po terminie.

Komisja rozpatrzy zastrzeżenia i zawiadomi wnioskodawców o wyniku do dnia 13 listopada 2017 r. Także do 13 listopada 2017 r., Wojewoda ogłosi wstępne listy rankingowe.

Pliki do pobrania:

 

Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau

 

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

Na podstawie pkt. IX Uchwały Nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (Uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., zmieniona uchwałą Rady Ministrów Nr 159/2016 r. z dnia 16 grudnia 2016 r.)

ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2018 w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


Termin składania wniosków to 1 - 15 września 2017 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
(decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi)

 

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadania należy składać do:


Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

pok. 240
 lub w Kancelarii ŁUW w Łodzi bud. C.
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104,
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00; wt w godz. 9:00-17:00.


Obowiązujące dokumenty wykonawcze do Programu zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/4843,nabor-i-realizacja-wnioskow-2018.html

Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Programu została powołana Zarządzeniem Nr 258/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 października 2015 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 185/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Komisja działa na podstawie Regulaminu Komisji zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 29 października 2015 r., zmienionym  dniu 11 sierpnia 2017 r.

Na podstawie rekomendacji Komisji Wojewoda Łódzki zatwierdził w dniu 11 sierpnia 2017 r. zmiany do Regulaminu prac Komisji.

Pliki do pobrania:

Karta oceny merytorycznej wniosków dla kryteriów 2,3,4,5 i 6 Karta oceny merytorycznej wniosków dla kryteriów 2,3,4,5 i 6 (27.49 KB)

Przed wypełnieniem wniosku należy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami.

 

Wymagane do oceny przez Komisję dodatkowe dokumenty istotne dla wnioskowanego zadania

1.      czytelne i w odpowiedniej skali mapy poglądowe, oddzielne dla każdego z kryteriów 2, 3* i 5 oraz dla każdego odcinka, z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku;

*  Kryterium 3

3.1 zaznaczamy instytucje publiczne i świadczące usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucje istotne dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, dla których obsługa komunikacyjna związana z ich działalnością odbywa się bezpośrednio z odcinka drogi objętego wnioskiem;

3.2 podmioty i ośrodki gospodarcze – zaznaczyć na mapie i sporządzić ich wykaz oraz podać liczbę osób zatrudnionych;

  3.3 przebieg drogi przez obszary wiejskie – podać długość realizowanego odcinka drogi przebiegającego przez teren wiejski w stosunku do całej długości (dla każdego zgłoszonego odcinka odrębnie;

3.4 zorganizowany transport zbiorowy – podać ilość przewoźników na podstawie wydanych zezwoleń, (w tym transport zorganizowany dzieci do szkół).

2.   dla „R-wniosku” -  kryterium 1 – zakres robót budowlanych   

   Wykazując, że zadanie obejmuje element drogi w ramach odcinka drogi objętego zadaniem, mimo iż nie będzie on wykonywany, należy przedłożyć:

 •  dokument potwierdzający oddanie do użytkowania nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku – jeśli był wyremontowany element lub jego fragment;

 • dokument potwierdzający oddanie do użytkowania nie wcześniej niż 5 lat od dnia złożenia wniosku – jeśli był przebudowany/rozbudowany/wybudowany.

3. Wszystkie dodatkowe załączniki powinny być wymienione we wniosku o dofinansowanie (pole 14 pkt 7).

Brak wymaganych dokumentów, wynikających z zatwierdzonych dokumentów wykonawczych, jak i w/w dodatkowych skutkować może odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

UWAGA!

 • W przypadku składania większej liczby wniosków, niż określona w dokumentach programowych, wnioskodawca wskazuje zadanie (wniosek limitowy), na które dofinansowanie wydatków ma być udzielone.
 •  Nowe kryteria nr 4 i nr 6 oraz tzw. peryferyjność czasowa – w kryterium nr 2 nie wymagają opisu we wniosku ani żadnych dodatkowych dokumentów składanych przez wnioskodawcę.

W najbliższych dniach na stronach internetowych ŁUW w Łodzi zostanie zamieszczony poradnik zawierający praktyczne uwagi dla samorządów składających wnioski oraz najistotniejsze zmiany w Programie w stosunku do ubiegłego roku, które  będą obowiązywać w naborze tegorocznym (1-15 września 2017 r.).

Zapraszam wszystkie samorządy z terenu województwa łódzkiego do indywidualnego kontaktu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi

Punkt informacyjny

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok.  235, 223, 229, 224, 232 oraz 220 bud. E,
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;  wt w godz.  9:00-17:00.
adres e-mail do kontaktu: wzfe@lodz.uw.gov.pl

 

Andrzej Goliński        (0 42) 664 1478;  Sebastian Rakowski (0 42) 664 1152;
Romuald Kolasa         (0 42) 664 1093; Sylwia Miller             (0 42) 664 1522;
Jacek Skoczylas         (0 42) 664 1268; Jerzy Rybusiewicz     (0 42) 664 1128;
Anna Zając                (0 42) 664 1215.

                                                                               

 

WOJEWODA ŁÓDZKI
Zbigniew Rau

 

Dokumenty wykonawcze dla PRGiPID – obowiązujące w naborze na 2018 rok

Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje, że  1 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów  przyjęła  Rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych oraz Uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Natomiast Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził zmienione dokumenty wykonawcze „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” obowiązujące od najbliższego naboru na rok 2018.

 

Pliki do pobrania:

Uwaga

W stosunku do roku ubiegłego nastąpiły zmiany Przed wypełnieniem wniosku należy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane