Obowiązujące akty prawne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2017, poz. 1952);
 • Rozporządzenie  Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 27.08.2015, poz. 1238);
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. Nr 183, poz. 1234);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych ( Dz.U. poz. 1466);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( M.P. poz. 766);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 ( M.P. poz. 1014);
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. 2017, poz. 1851)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych (Dz.U.  2017, poz. 1465);
 • Ustawa z dnia 04 listopada 2016r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”  (Dz. U. 2016, poz. 1860);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017, poz.1257);
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966r. (Dz.U. 2017, poz. 1201);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. 2017, poz. 201);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2017, poz. 2077);
 • Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ( Dz. U. UE L200, 7/06/2004, Celex nr: 32004R0883);
 • Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L284, 30/10/2009, Celex nr:32009R0987);
Kalendarz wydarzeń
Miesiąc:
« marzec »
PWŚCPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane