Rządowy program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

 

Zgodnie z Uchwałą nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Wojewoda Łódzki zatwierdził w dniu 6 sierpnia 2018 r. Listę zmienioną nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 roku województwo łódzkie. Listę zmienioną nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 roku województwo łódzkie. (182.19 KB)

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi na Liście zmienionej nr 1 dopełniono częściowo kwotę dotacji dla jednego zadania powiatu z Listy zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 roku województwo łódzkie, który w wyniku wyczerpania limitu środków finansowych otrzymał niepełne dofinansowanie.

Zgodnie z Procedurami Programu, Wojewoda Łódzki, poinformował Ministra Inwestycji i Rozwoju o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 roku województwo łódzkie.

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 13 czerwca 2018 roku

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 czerwca 2018  r. zatwierdziłemListę zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w województwie łódzkim, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

W ramach dostępnego limitu środków dla województwa łódzkiego w wysokości  31 043 542  zł, realizowane będą 34 zadania.

Lista ta obejmuje również zadania rezerwowe, które wg kolejności na liście mogą zostać  dofinansowane z dotacji celowej w ramach uzyskanych oszczędności.

Lista ta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

 

Pliki do pobrania:

1.  Lista zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania Lista zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania (183.03 KB)

 

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 23 marca 2018 r.

 

Ogłaszam nabór wniosków w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zgodnie z zapisami rozdziału 8.2. załącznika do uchwały Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dr ogowej.

Wnioskodawcy: Wnioski o dofinansowanie w 2018 roku zadań własnych związanych z budową, przebudową, remontami dróg powiatowych i gminnych  mogą składać jednostki samorządu terytorialnego: gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty.

Termin składania wniosków: do 15 kwietnia 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

Miejsce składania wniosków:

Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi pok. 240
lub Kancelaria ŁUW w Łodzi bud. C. 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104,

Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00; wtorek w godz. 9:00-17:00.

Obowiązujące dokumenty – pliki do pobrania:

Wymagana zawartość wniosku o przyznanie dotacji celowej na podstawie art.20a ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2017 poz.1376, z późn.zm) określona jest w rozdziale 8.2.1 załącznika do uchwały (str. 13-14).

Punkt informacyjny:  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok.  235, 223, 229, 224, 232 oraz 220 bud. E,
poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00;  wtorek w godz.  9:00-17:00.
adres e-mail do kontaktu: drogilokalne@lodz.uw.gov.pl

Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego mogą w sprawach naboru kontaktować się z pracownikami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: 

 • Anna Zając (42) 664 1215
 • Romuald Kolasa  (42) 664 1093
 • Jacek Skoczylas (42) 664 1268
 • Sylwia Miller  (42) 664 1522
 • Jerzy Rybusiewicz  (42) 664 1128
 • Andrzej Goliński (0 42) 664 1478
 • Sebastian Rakowski (0 42) 664 1152

 

 

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane