Nabór i realizacja wniosków 2019

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” zmienioną uchwałami Rady Ministrów: Nr 159/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr 122/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz Nr 188/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. Komisja do spraw oceny wniosków, rozpatrzyła 5 zastrzeżeń do oceny merytorycznej wniesionych przez wnioskodawców w terminie do 20 listopada 2018 roku. W rezultacie, Komisja dokonała ponownej oceny zastrzeżonych wniosków, co skutkowało zmianą punktacji.

Ostateczna lista rankingowa obejmuje 48 wniosków gminnych na łączną kwotę dofinansowania 49 999 214 zł oraz 20 wniosków powiatowych na łączną kwotę dofinansowania 39 238 455 zł.

Wysokość dofinansowania wniosków gminnych oraz powiatowych wynosi 50% sumy dotacji, przeznaczonej dla województwa łódzkiego.

Jednocześnie informuję, że do dnia 20 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw transportu zatwierdzi Ostateczne listy rankingowe.


WOJEWODA ŁÓDZKI

Zbigniew Rau

 
 
*****
 
KOMUNIKAT WICEWOJEWODY ŁÓDZKIEGO
 
z dnia 13 listopada 2018 r.

 Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” zmienioną uchwałami Rady Ministrów: Nr 159/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr 122/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz Nr 188/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. Komisja do spraw oceny wniosków, dokonała oceny merytorycznej 68 wniosków jednostek samorządu terytorialnego, które wpłynęły do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w ramach przeprowadzonego naboru na 2019 rok, w tym: 48 wniosków gminnych i 20 wniosków powiatowych.

Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej w zakresie oceny merytorycznej, które jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego wniosku. Zastrzeżenie może być wnoszone w terminie do dnia 20 listopada 2018 r., na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. O dotrzymaniu terminu decydować będzie data wpływu zastrzeżenia do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Komisja nie uwzględnia zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniesionych po terminie.

Komisja rozpatrzy zastrzeżenia i zawiadomi wnioskodawców o wyniku do dnia 30 listopada 2018 r. Ostateczne listy rankingowe Wojewoda ogłosi do 30 listopada 2018 r.

WICEWOJEWODA ŁÓDZKI

Karol Młynarczyk

*****
 
 
KOMUNIKAT WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
 
z dnia 26 października 2018 r.
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” zmienioną uchwałami Rady Ministrów: Nr 159/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr 122/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz Nr 188/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. Komisja do spraw oceny wniosków, dokonała oceny formalnej 89 wniosków jednostek samorządu terytorialnego, które wpłynęły do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w ramach przeprowadzonego naboru na 2019 rok, w tym: 64 wniosków gminnych i 25 wniosków powiatowych.
 
Komisja z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzuciła 48 wniosków, w tym: 37 wniosków gminnych i 11 wniosków powiatowych.
 
Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej, które jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego wniosku. Zastrzeżenie może być wnoszone w terminie do dnia 3 listopada 2017 r., na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. O dotrzymaniu terminu decydować będzie data wpływu zastrzeżenia do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
 
Komisja nie uwzględnia zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej wniesionych po terminie.
 
Komisja rozpatrzy zastrzeżenia i zawiadomi wnioskodawców o wyniku do dnia 13 listopada 2018 r. Także do 13 listopada 2018 r., Wojewoda ogłosi wstępne listy rankingowe.
 
 Wojewoda Łódzki
 
Zbigniew Rau
 
 1. Lista wniosków gminnych odrzuconych na etapie oceny formalnej Lista wniosków gminnych odrzuconych na etapie oceny formalnej (377.48 KB)
 2. Lista wniosków gminnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej Lista wniosków gminnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (360.9 KB)
 3. Lista wniosków powiatowych odrzuconych na etapie oceny formalnej Lista wniosków powiatowych odrzuconych na etapie oceny formalnej (327.6 KB)
 4. Lista wniosków powiatowych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej Lista wniosków powiatowych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (340.44 KB)

 

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Na podstawie pkt. IX Uchwały Nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (Uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., zmieniona uchwałą Rady Ministrów Nr 159/2016 r. z dnia 16 grudnia 2016 r.)

ogłaszam

nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2019 w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Termin składania wniosków to 1 - 15 września 2018 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
(decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi)

 

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadania należy składać do:

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
pok. 405
 lub w Kancelarii ŁUW w Łodzi bud. C.
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104,
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00; wt w godz. 9:00-17:00.

 

 1. Uprawnione do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat).
 2. ednostki mogą otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych, przy czym gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat ziemski nie więcej niż dwóch zadań.
 3.  Dotacja na dofinansowanie zadania własnego jest udzielana w kwocie nieprzekraczającej 3 000 000 zł i do wysokości 50% kosztów realizacji każdego zadania.
 4. Jednostka może złożyć wniosek o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, określonej dla danego rodzaju jednostki.
 5.  Dofinansowaniu w ramach Programu podlegają zadania w zakresie przebudowy, budowy oraz remontów dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.
 6. Wyjątek stanowią zadania mające na celu: wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, w roku otrzymania dofinansowania, do jednej z wymienionych kategorii albo rozbudowę lub przebudowę drogi wewnętrznej do właściwych parametrów technicznych, a następnie zaliczenie jej, w roku otrzymania dofinansowania, do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych.
 7.  Nieruchomość oznaczona jako droga gruntowa nie stanowi obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. W przypadku drogi gruntowej możliwe jest jedynie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i jako takie zadanie może być ona przedmiotem wniosku.
 8. Jako jedno zadanie mogą być zgłoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg, spełniające wymagania wskazane w dokumentach wykonawczych do Programu:
  1. przewiduje się na nich prowadzenie robót budowlanych,
  2. pojedynczy odcinek ma charakter ciągły (nieprzerwany) oraz jest jednorodny pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych,
  3. w ramach jednego odcinka szerokość pasa/pasów ruchu jest taka sama,
  4. jeden odcinek obejmuje drogę publiczną o jednym numerze, przy czym dopuszcza się wydzielenie na drodze publicznej o jednym numerze dwóch lub trzech odcinków,
  5. każdy odcinek może posiadać inną klasę, o której mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.124), właściwą dla danej kategorii drogi,
  6. na jednym odcinku prowadzone będą roboty budowlane jednego rodzaju, przy czym:
 • w przypadku remontu drogi – na wszystkich odcinkach wykonywane są wyłącznie roboty budowlane polegające na remoncie,
 • w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy drogi – na każdym odcinku mogą być wykonywane roboty budowlane innego rodzaju,
 1.  w przypadku dróg o różnych numerach każdy odcinek drogi jest powiązany z innym odcinkiem zgłoszonym w ramach zadania w jeden z następujących sposobów:
 •  dwa różne odcinki mają jeden punkt wspólny, łączący ich początek i koniec, dwa końce lub dwa początki, zgodnie z kilometrażem,
 • dwa różne odcinki krzyżują się ze sobą,
 • między początkiem i końcem, dwoma końcami lub dwoma początkami dwóch różnych odcinków znajdują się wyłącznie odcinki zbudowane, przebudowane, rozbudowane lub wyremontowane w ciągu ostatnich 3 lat lub skrzyżowania o parametrach niewymagających wykonywania na nich robót budowlanych.
 1. Dofinansowanie jednego zadania ze środków Programu nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych i nie może stanowić więcej niż 50% kwalifikowalnych kosztów realizacji zaplanowanych do poniesienia w roku 2019, bez uwzględniania zaokrągleń matematycznych w górę. Wnioskowana kwota dotacji ma być wykazywana wyłącznie w pełnych złotych i nie może być wartością zaokrągloną.
 2. W harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania należy wyszczególnić elementy, roboty budowlane i towarzyszące im prace, objęte zakresem rzeczowym zadania i ich koszt brutto zgodnie z tabelą wartości elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
 3.  Koszty niekwalifikowalne realizacji zadania obejmują w szczególności:
 • budowę, przebudowę lub remont dróg lub ich części, dla których wnioskodawca nie jest ustawowym zarządcą, z wyjątkiem robót na skrzyżowaniu z drogą wyższej kategorii, które są realizowane zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) , jeśli skrzyżowanie to jest elementem składowym wniosku przedłożonego
 •  do oceny, realizowane roboty oraz koszty ponoszone przed oraz po roku 2019,
 • roboty oraz koszty robót realizowanych poza pasem drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku,
 • roboty oraz koszty robót dotyczące infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą,
 • roboty oraz koszty, które powinny być wykonywane w ramach utrzymania.
 1. Jednostki, których projekty znajdą się na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zobligowane są do wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 31 marca 2019 roku.
 2. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania należy przedłożyć wymagane zgodnie z zapisami Programu załączniki:
 • kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, / decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy lub zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia tego sprzeciwu,
 • jeżeli z daty wydania pozwolenia/zezwolenia/zgłoszenia wynika, iż wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji, należy dołączyć kopię dziennika budowy z dokonanymi wpisami lub innego dokumentu potwierdzającego aktualność dokumentu,
 •  odrębną mapę poglądową umożliwiającą zlokalizowanie przedmiotu inwestycji w terenie, w szczególności względem innych dróg w okolicy wraz z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku, sporządzoną w skali oraz w sposób umożliwiający ich identyfikację i właściwą ocenę inwestycji,
 •  kompletny projekt stałej organizacji ruchu dotyczący całego przebiegu wszystkich odcinków drogi będącej przedmiotem wniosku,
 • projekt zagospodarowania terenu, zwymiarowany, w skali nie mniejszej niż 1:1000, wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi (w przypadku gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy lub przebudowy drogi),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 5 przez inne inwestycje drogowe wnioskodawcy (szczegóły opisano w Instrukcji wypełniania wniosku: dokument potwierdzający realizację inwestycji na ciągu drogowym nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku - protokół odbioru robót; kopia umowy z wykonawcą wraz z kopią protokołu przekazania placu budowy lub dziennika budowy z wpisami dokumentującymi rozpoczęcie realizacji inwestycji; informacja o tym, że inwestycja realizowana jest/była w ramach poprzednich edycji Programów polegających na udzielaniu dotacji celowych z budżetu państwa na przebudowę, budowę lub remonty dróg publicznych wraz ze wskazaniem daty i numeru umowy o udzielenie dotacji na jej realizację),
 • kopię zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania, które mają znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku wg. poszczególnych kryteriów (np.: mapa sytuacyjno - poglądowa lokalizująca tereny/zakłady/instytucje względem drogi, oświadczenie dotyczące kursowania drogą będącą przedmiotem dofinansowania transportu zbiorowego, itp.).
 1. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdy:
 • wnioskodawca nie zastosował się do wzorów określonych przez ministra właściwego ds. transportu,
 • wnioskodawca nie zastosował się do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej,
 •  nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
 • został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
 • wskazany we wniosku zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany w roku, na który udzielana będzie dotacja i dotacja nie zostanie w danym roku rozliczona,
 • dotyczy zadania nie polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi,
 • dotyczy zadania nieposiadającego zgody na odstępstwo od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), w przypadku gdy zgoda taka jest wymagana,
 • dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.). Wyjątek stanowią zadania mające na celu: wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, do jednej z wymienionych kategorii albo rozbudowę lub przebudowę drogi wewnętrznej do właściwych parametrów technicznych, a następnie zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.
 • dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi, dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) nie jest zarządcą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2),
 • dotyczy zadania złożonego przez dwóch wnioskodawców obejmującego swym zakresem dwa (lub więcej) odcinki dróg, dla których zarządcy są różni,
 • deklarowany wkład własny obejmuje środki pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej,
 • wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dotacji przewidzianą w uchwale,
 • udział wnioskowanej dotacji w kosztach realizacji zadania przekracza maksymalny dopuszczalny udział przewidziany w uchwale,
 • nie został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy

W przypadku wnoszenia zastrzeżeń, zgodnie z zasadami wskazanymi w Programie, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej w terminie do 3 listopada 2018 roku.

 1. Wymagane do oceny przez Komisję dodatkowe dokumenty istotne dla wnioskowanego zadania
 • czytelne i w odpowiedniej skali mapy poglądowe, oddzielne dla każdego z kryteriów 2, 3* i 5 oraz dla każdego odcinka, z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku;

*Kryterium 3

a) zaznaczamy nieruchomości, na których są realizowane inwestycje mieszkaniowe w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych; instytucje publiczne i świadczące usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucje istotne dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, dla których obsługa komunikacyjna związana z ich działalnością odbywa się bezpośrednio z odcinka drogi objętego wnioskiem;

b) podmioty i ośrodki gospodarcze – zaznaczyć na mapie i sporządzić ich wykaz oraz podać liczbę osób zatrudnionych;

c) przebieg drogi przez obszary wiejskie – podać długość realizowanego odcinka drogi przebiegającego przez teren wiejski w stosunku do całej długości (dla każdego zgłoszonego odcinka odrębnie;

d) zorganizowany transport zbiorowy – podać ilość przewoźników na podstawie wydanych zezwoleń, (w tym transport zorganizowany dzieci do szkół).

2) dla „R-wniosku” - kryterium 1 – zakres robót budowlanych

Wykazując, że zadanie obejmuje element drogi w ramach odcinka drogi objętego zadaniem, mimo iż nie będzie on wykonywany, należy przedłożyć:

a) dokument potwierdzający oddanie do użytkowania nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku – jeśli był wyremontowany element lub jego fragment;

b) dokument potwierdzający oddanie do użytkowania nie wcześniej niż 5 lat od dnia złożenia wniosku – jeśli był przebudowany/rozbudowany/wybudowany.

Wszystkie dodatkowe załączniki powinny być wymienione we wniosku o dofinansowanie (pole 14 pkt 7).

Brak wymaganych dokumentów, wynikających z zatwierdzonych dokumentów wykonawczych, jak i w/w dodatkowych skutkować może odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Dokumenty wykonawcze dla PRGiPID – obowiązujące w naborze na 2019 rok

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje, że 26 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Natomiast Minister Infrastruktury zatwierdził zmienione dokumenty wykonawcze obowiązujące dla PRGiPID 2016-2019 od najbliższego naboru, tj. na rok 2019.

Obowiązujące dokumenty wykonawcze do Programu zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu.

Uwaga! W stosunku do roku ubiegłego nastąpiły zmiany. Przed wypełnieniem wniosku należy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami.

Pliki do pobrania:

Rozporządzenie RM z dnia 26 lipca 2018 r. Rozporządzenie RM z dnia 26 lipca 2018 r. (243.25 KB)

Dokumenty wykonawcze:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie „R-WNIOSEK”; Wzór wniosku o dofinansowanie „R-WNIOSEK”; (59.03 KB)

2. Wzór wniosku o dofinansowanie „PRB-WNIOSEK”; Wzór wniosku o dofinansowanie „PRB-WNIOSEK”; (84.17 KB)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie; (235.26 KB)

4. Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej; Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej; (39.59 KB)

5. Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie; Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie; (80.87 KB)

6. Wzór karty oceny formalnej; Wzór karty oceny formalnej; (30.41 KB)

7. Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB”; Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB”; (26.64 KB)

8. Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R”; Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R”; (26.11 KB)

9. Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadania; Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadania; (16.08 KB)

10. Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie; Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie; (24.11 KB)

11. Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie (24.24 KB)

 

Uwaga! W stosunku do roku ubiegłego nastąpiły zmiany. Przed wypełnieniem wniosku należy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane