Wzory operatów technicznych

Wzory operatów technicznych

W wyniku przeprowadzanych kontroli przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zauważono różnorodność, pod względem jakości i kompletności, opracowań geodezyjnych przekazywanych przez Wykonawców do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 290/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku powołany został Zespół do opracowania standardowych wymagań dla opracowania dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zespół był kierowany przez Pana Waldemara Pęcherza geodetę powiatowego starostwa wieluńskiego. Zebrano dokumentację ze wszystkich powiatów województwa łódzkiego.

W wyniku prac Zespołu została przygotowana wzorcowa dokumentacja. Podjęte działania zostały wykonane w celu ujednolicenia baz danych EGiB, BDOT, GESUT w województwie łódzkim oraz zapewnienia wysokiej jakości i kompletności materiałów przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Materiały te mogą pomóc Wykonawcom i Służbie Geodezyjnej w stosowaniu przepisów geodezyjnych i ograniczyć ich interpretację. Jako tzw. dobre praktyki została przekazana do wszystkich starostw z prośbą o propagowanie i stosowanie.

Niezastosowanie się przez przedsiębiorców do zamieszczonych wzorów nie może stanowić podstawy negowania w procesie weryfikacji operatów technicznych, składanych przez przedsiębiorców, o ile forma albo treść tych operatów, w tym zgromadzonych w nich zbiorów danych lub dokumentów, nie narusza konkretnego przepisu prawa.

 

INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (88.48 KB)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH (85.51 KB)

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ-LEŚNEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ-LEŚNEJ (932.02 KB)

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WG UOGN PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WG UOGN (174.26 KB)

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI (98.27 KB)

WZNOWIENIE WYZNACZANIE WZNOWIENIE WYZNACZANIE (118.69 KB)

 

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane