Komunikaty urzędowe

Miesiąc:
31 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r., poz. 935) oraz w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), a także art. 12 ust. 5 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 1363 ze zm.) informuje, że w dniu 31 marca 2021 r., została wydana decyzja znak: GN.VII.7724/O/1059/09/MU w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości, położonej w obrębie 9 miasta Sulejów, powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 154/1 o pow. 0,0172 ha, 156/1 o pow. 0,0357 ha oraz 157/1 o pow. 0,1012 ha, objętej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 16/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r., znak: IAI-7047/6468/1529-6/RC/07 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 12 na odcinku Piotrków Trybunalski – Sulejów od km 402+567,63 do km 413+600 oraz odbudowie mostu w miejscowości Przygłów (km 408+408), sprostowanej postanowieniem Wojewody Łódzkiego Nr 5/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r., znak: IAI-7047/ 6468/1529-17/RC/KM/08 oraz decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2008 r., znak: BN7D-025-16-627/08/664.
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane