Komunikaty urzędowe

Miesiąc:
22 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art 49, 49a, w związku z art. 123 i 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz mając na uwadze prowadzone postępowanie w przedmiocie ustalenia, na podstawie art. 9s ust. 9-11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 1043 ze zm.), odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości położonej w obrębie P-9 m. Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 360/3 na powierzchni 0,0089 ha i 0,0708 ha informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. wydano postanowienie o powołaniu biegłego Rzeczoznawcy Majątkowego Pana Jana Jurasia do sporządzenia opinii, w formie operatu szacunkowego, określającego wartość odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z ww. nieruchomości.
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane