Komunikaty urzędowe

13 lutego 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zgodnie z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu odwołań od decyzji Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 4/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. o udzieleniu Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową ulicy Leona Pereca w Piotrkowie Trybunalskim wraz z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr ewid.: 47/1, 241, 87, 88/1, 89/1, 89/3, 89/5, 89/6, 89/7, 139, 193/2, 90/2, 91, 92/2, 236, 240, 245, 246/2, 263, 276, 277 w obrębie 21 (stan przed podziałem), Wojewoda Łódzki wydał w dniu 6 lutego 2020 r. decyzję nr 51/2020, w której orzeczono, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 4/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane