Komunikaty urzędowe

21 lutego 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - w związku z prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego postępowaniem odwoławczym od decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice nr 1/2019 znak: AB.6740.464.2019 z 30 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1310E dla zadania: „Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulic: Piłsudskiego i Zwierzynieckiej w Skierniewicach”, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – zwanej dalej KPA – informuję zgodnie z art. 36 § 1 i 2 KPA, iż w dniu 18 lutego 2020 r. zostało wydane zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia przedmiotowej sprawy, tj. do dnia 24 kwietnia 2020 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane