Komunikaty urzędowe

30 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), a także art. 12 ust. 5 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 1363 ze zm.) informuje, że w dniu 30 marca 2021 r., została wydana decyzja znak: GN-I.7570.222.2020.MU w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości, położonej w obrębie 18 miasta Tomaszów Mazowiecki, powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer 252/2 o pow. 0,0423 ha, objętej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 69/20 z dnia 30 marca 2020 r., znak: IRII.7820.19.2018.MN/AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 – przejście przez Tomaszów Mazowiecki etap II od km 50+091 do km 51+749 i od km 52+732 do km 55+086, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane