Komunikaty urzędowe

30 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Działając na podstawie art. 37a oraz art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 146) Wojewoda Łódzki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wydania decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., przez:  Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w gminie Drzewica – Obszar Wiejski, w obrębie 0002 Brzuza, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 1279 o pow. 0,3089 ha; (znak sprawy: GN-II.752.1.2018.PJ)  Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w gminie Opoczno– Obszar Wiejski, w obrębie 0007 Januszewice, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 648 o pow. 5,0398 ha; (znak sprawy: GN-II.752.5.2020.PJ)  „Polskie Koleje Państwowe” S.A. prawa użytkowania wieczystego ww. gruntów wraz z nieodpłatnym nabyciem prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach. Dla nieruchomości będących przedmiotem niniejszego obwieszczenia nie ma urządzonych ksiąg wieczystych, zbioru dokumentów oraz innych dokumentów, na podstawie których można byłoby ustalić osoby, którym przysługują do tych nieruchomości prawa rzeczowe.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane