Komunikaty urzędowe

30 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej 550 (Oś 23) – Komora Fabryczna w km 0+372,00 - Etap I - Budowa Tunelu Kolejowego – komora technologiczna – na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną – TBM (EPB)”, na działkach o numerach ewid. 281/10, 282/8, 283/37, 284/10, obręb S-2, 53/18, 53/23, 61/18, 61/19, 61/21, 61/22, 61/23, 63/7, 63/9, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14, 64/7, 462/46, 462/50, 462/52, 462/53, 473/5, 473/18, 473/19, 473/20, 473/38, 473/40, 473/42, 473/43, 473/44, 473/45, 473/46, 473/47, 473/48, 473/49, 473/50, 473/51, 473/52, 473/53, obręb S-6 w Łodzi.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane