Komunikaty urzędowe

30 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwany dalej kpa, zawiadamiam, że wniosek inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, z siedzibą przy ul. Irysowej 2 w Łodzi, złożony do Wojewody Łódzkiego 22.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”, nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie, określonym w art. 35 § 3 kpa, ze względu na przeprowadzaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także na skomplikowany charakter sprawy. Ze względu na powyższe ustalam nowy przewidywany termin rozpatrzenia sprawy do 31.05.2021 r.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane