Komunikaty urzędowe

31 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz stosownie do treści art. 10 ww. ustawy informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego – Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Tomaszów Mazowiecki, powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer 116/2 o pow. 0,0002 ha, objętej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 69/20 z dnia 30 marca 2020 r., znak: IR-II.7820.19.2018.MN/AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 – przejście przez Tomaszów Mazowiecki etap II od km 50+091 do km 51+749 i od km 52+732 do km 55+086, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane