Decyzje - stan spraw

 

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Korespondencja wpływająca do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i jest rejestrowana w dziennikach podawczych kancelarii Urzędu, gdzie dokonuje się rozdziału korespondencji - zgodnie z właściwością - na poszczególnych dyrektorów wydziałów, którzy przekazują ją do realizacji poszczególnym pracownikom.

Sprawy w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Nad prawidłowością, terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję nadzór sprawują dyrektorzy wydziałów.

Osoby zainteresowane dostępem do informacji o stanie spraw, w których są stroną lub spraw o charakterze powszechnym, aby uzyskać stosowne informacje będą musiały znać numer kancelaryjny skierowanego do urzędu pisma. I tak:

  1. Jeżeli klient osobiście przyniesie pismo do urzędu, to w momencie doręczenia może uzyskać informację o numerze kancelaryjnym w Kancelarii lub sekretariacie wydziału;
  2. Jeżeli klient wyśle korespondencje do urzędu np. za pośrednictwem poczty, to aby uzyskać informacje o numerze kancelaryjnym będzie musiał przyjść do urzędu, lub zatelefonować pod nr tel. 42 664-14-15 lub 42 664-16-43 w punkcie kancelaryjnym lub wysłać pytanie pocztą elektroniczną bezpośrednio do wydziału merytorycznego, lub na adres: kontakt@lodz.uw.gov.pl.

Przekazanie numeru kancelaryjnego nastąpi po skutecznej identyfikacji sprawy.

Podstawową metodą identyfikacji będzie poprawne przekazanie przez zainteresowanego danych o sprawie tj. dokładnej daty złożenia lub wysłania pisma i opisu przedmiotu sprawy.

W odniesieniu do instytucji wystarczy podanie znaku sprawy.

Klient może zwrócić się o przekazanie informacji o sprawie bezpośrednio do pracownika merytorycznego wydziału.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane