Przyjmowanie skarg i wniosków

Urząd Wojewódzki

PRZEDMIOT SKARGI I WNIOSKU
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Postępowanie skargowe toczy się jako samodzielne tylko w takich przypadkach, gdy skarżący nie jest stroną postępowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego, a przedmiotem skargi nie są sprawy załatwiane przez wydanie decyzji administracyjnej.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

NADAWCA SKARGI I WNIOSKU
Na mocy Konstytucji RP skargę może złożyć każdy:

 • w interesie publicznym,
 • własnym,
 • innej osoby za jej zgodą.

ADRESAT SKARGI I WNIOSKU
Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Właściwość organów do rozpatrywania skarg i wniosków ustalana jest na podstawie przepisów szczególnych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wojewoda właściwy jest m.in. do rozpatrywania skarg:

 • które dotyczą organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • które dotyczą zadań lub działalności rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, z wyjątkiem spraw finansowych.

SPOSOBY WNIESIENIA SKARGI I WNIOSKU

Ustnie do protokołu
Protokół podpisuje osoba zgłaszająca skargę lub wniosek, z podaniem imienia, nazwiska i adresu, oraz przyjmujący zgłoszenie.

Komórką organizacyjną koordynującą przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków jest Wieloosobowe stanowisko ds. skarg, wniosków i petycji

PRZYJĘCIA OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W sprawach skarg i wniosków klientów przyjmuje:

WIELOOSOBOWE STNOWISKO DO SPRAW SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
codziennie w godzinach pracy Urzędu.
bud. C, I piętro, pok. 110
tel. 42 664 13 28

WOJEWODA I WICEWOJEWODA
we wtorki w godz. 15.00 – 17.00
Zapisy przyjmuje:
sekretariat Wojewody: tel. 42 664 10 10, sekretariat@lodz.uw.gov.pl
sekretariat Wicewojewody: tel. 42 664 14 47, wicewojewoda@lodz.uw.gov.pl

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU
we wtorki w godz. 14.00 – 17.00
Zapisy przyjmuje:
sekretariat Dyrektora Generalnego: tel. 42 664 14 19, dyrektorgeneralny@lodz.uw.gov.pl

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR
codziennie w godzinach pracy Urzędu
w siedzibach wydziałów

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO  I KARTOGRAFICZNEGO
we wtorki w godz. 14.00 -17.00

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu następnym w tych samych godzinach.

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie, należy zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (podstawa prawna: art. 36 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a.).

Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 • wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
 • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno ponadto zawierać:

 • uzasadnienie faktyczne i prawne,
 • pouczenie o treści art. 239 k.p.a.1

Składanie skarg i wniosków regulują następujące przepisy:

OPŁATY
Brak.
Wniesienie skargi, wniosku oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

___________________________________________________
 1W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane